خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - لباس نمازگزار

428 - آیا نماز خواندن در لباسی که شک در نجس بودن آن دارم، صحیح است؟
ج. لباسی که نجس بودن آن مشکوک است،اگر سابقه نجاست نداشته،محکوم به طهارت بوده و نماز خواندن با آن صحیح است .

429 - آیا نماز خواندن در کمربند چرمی که از آلمان خریده ام و شک دارم که از پوست طبیعی است یا مصنوعی و از پوست حیوان تذکیه شده است یا خیر،اشکال شرعی دارد؟ نمازهایی که با آن خوانده ام، چه حکمی دارد؟
ج. اگر شک در این باشد که آن چرم طبیعی است یا مصنوعی، نماز با آن اشکال ندارد، ولی اگر بعد از احراز چرم طبیعی بودن آن، شک در این باشد که آیا ازحیوانی است که شرعاً تذکیه شده یا خیر، نجس نیست، ولی نماز با آن باطل است، و نمازهای گذشته که در حال جهل به این حکم، خوانده اید، قضا ندارد .

430 - اگر نمازگزار یقین داشته باشد که نجاستی بر بدن یا لباسش وجود ندارد و نماز بخواند، بعداً معلوم شود که بدن یا لباس او نجس بوده است. آیا نماز ویباطل است؟ اگر در حین نماز نجاست حاصل شود، نماز او چه حکمی دارد؟
ج. اگر اصلاًً علم به نجس بودن لباس یا بدن نداشته باشد و بعد از نماز متوجه آن شود، نماز او صحیح است و اعاده و قضا واجب نیست. ولی اگر در اثناء نمازنجاست عارض شود، اگر برای وی ازاله نجاست از بدن یا در آوردن لباس نجس بدون ارتکاب عملی که منافات با نماز دارد، ممکن باشد، باید نجاست بدن رابرطرف یا لباس نجس را از خود دور کند و نماز خود را تکمیل نماید و اگر برطرف کردن نجاست با حفظ حالت نماز برای او امکان ندارد و وقت هم وسعت دارد،واجب است که نماز را قطع کند و با بدن و لباس پاک آن را اعاده نماید .

431 - فردی از مقلدین یکی از مراجع، مدت زمانی نماز خود را با پوست حیوانی که تذکیه آن مشکوک بوده و نماز با آن صحیح نیست، می خوانده است.طبق نظر مرجع تقلید او، اگر جزیی از حیوان حرام گوشت همراه او باشد، احتیاط واجب اعاده نماز خوانده شده است، آیا حیوانی که تذکیه آن مشکوک است،حکم حیوان حرام گوشت را دارد؟
ج. حیوانی که تذکیه آن مشکوک است، از لحاظ حرمت خوردن گوشت و عدم جواز نماز با پوست آن، در حکم میته است، ولی نجس نیست، و نمازهای گذشتهاگر با جهل به این حکم، انجام گرفته است، محکوم به صحّت است .

432 - زنی در اثنای نماز متوجه می شود که مقداری از موهایش پیداست و فوراً آن را می پوشاند، آیا نماز خود را باید دوباره بخواند یا خیر؟
ج. تا زمانی که ظاهر شدن مو عمدی نباشد، اعاده واجب نیست .

433 - شخصی به علت اضطرار مجبور به تطهیر مخرج بول با سنگ یا چوب و یا هر چیز دیگری می شود و هنگامی که به منزل مراجعت می کند، آن را با آبتطهیر می نماید، آیا هنگام نماز باید لباس زیر خود را عوض کرده یا تطهیر نماید؟
ج. اگر لباس او با رطوبت بول نجس نشده است، تطهیر لباس واجب نیست .

434 - به کار انداختن بعضی از دستگاه های صنعتی وارداتی با همکاری متخصصین بیگانه امکان پذیر است و آن ها از دیدگاه فقه اسلامی کافر و نجسهستند، با توجه به این که به کار انداختن آن دستگاه ها با استفاده از روغن و مواد دیگری که با دست ریخته می شوند، صورت می گیرد، بنا بر این پاک بودن آنها امکان ندارد. و همچنین با توجه به این که لباس و بدن کارگران هنگام کار با این دستگاه ها در تماس است و در وقت نماز فرصت تطهیر لباس و بدن را بهطور کامل ندارند، تکلیف آن ها نسبت به نماز چیست؟
ج. با احتمال این که کافری که اقدام به راه اندازی دستگاه ها و وسایل می کند، از اهل کتاب باشد که محکوم به طهارت هستند و یا در هنگام کار دستکشپوشیده باشد، به صِِرف این که دستگاه به وسیله کافر راه اندازی شده است، یقین به نجاست حاصل نمی شود و با فرض یقین به نجاست دستگاه و تماس بدن ولباس کارگران با آن در حین کار با رطوبت مسریه، تطهیر بدن برای نماز واجب است و لباس هم باید عوض و یا تطهیر شود .

435 - اگر نمازگزار دستمال و امثال آن را که با خون نجس شده اند، حمل کند و یا در جیب خود بگذارد، آیا نماز او باطل است؟
ج. اگر دستمال به قدری کوچک باشد که نتوان عورت را با آن پوشاند، همراه بودن آن در نماز اشکال ندارد .

436 - آیا نماز در لباس معطر به عطرهای امروزی که حاوی الکل است، صحیح است؟
ج. اگر علم به نجاست آن عطرها نداشته باشد، نماز در لباس های مذکور اشکال ندارد .

437 - زنان چه مقدار از بدن خود را باید هنگام نماز بپوشانند؟ آیا پوشیدن لباس های آستین کوتاه و نپوشیدن جوراب اشکال دارد؟
ج. بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موی خود را به غیر از صورت به مقداری که شستن آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق باپوششی که کاملاً بدن را می پوشاند، بپوشانند و در حضور نامحرم پاها را نیز باید بپوشانند .

438 - آیا بر زنان پوشاندن روی پاها هنگام نماز واجب است؟
ج. پوشاندن پاها تا مفصل ساق در صورتی که نامحرم حاضر نباشد، واجب نیست .

439 - آیا پوشاندن کامل چانه هنگام حجاب و در نماز واجب است، یا این که فقط قسمت پایین آن باید پوشانده شود، و آیا وجوبِِ پوشش چانه مقدمهپوشاندن صورت است که شرعاً واجب است؟
ج. پوشاندن قسمت پایین چانه واجب است نه خود آن، زیرا چانه جزیی از صورت است .

440 - آیا حکم صحیح بودن نماز در متنجسی که کافی برای پوشش عورت محسوب نمی شود، اختصاص به صورت نسیان و جهل نمازگزار به حکم یا موضوعدارد و یا شامل شبهه حکمیه و موضوعیه هم می شود؟
ج. اختصاص به دو صورت جهل و نسیان ندارد، بلکه نماز با متنجسی که کافی برای پوشش عورت نیست، حتی در صورت علم هم صحیح است .

441 - آیا وجود مو یا آب دهان گربه در لباس نمازگزار باعث بطلان نماز او می شود؟
ج. بله، موجب بطلان نماز است .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,184,887