خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام عقد/ - احکام عقد دائم - آیت الله العظمی امام خمینی

2412 - زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که او می خواهد، تسلیم نماید و بدون عذر شرعی ازنزدیکی کردن او جلوگیری نکند و اگر در اینها از شوهر اطاعت ، کند تهیه غذا ولباس و منزل او و لوازم دیگری که در کتب ذکر شده بر شوهر واجب است و اگر تهیه نکند چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است .

2413 - اگر زن در کارهایی که در مسأله پیش گفته شد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و همخوابی ندارد ولی مهر او از بین نمیرود.

2414 - مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند.

2415 - مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر نیست ولی اگرشوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد، باید خرج سفر او را بدهد.

2416 - زنی که از شوهر اطاعت می کند اگر مطالبه خرجی کند و شوهر ندهدمی تواند جهت الزام شوهر بر پرداخت نفقه به حاکم شرع و اگر ممکن نباشد به عدول مؤمنین و اگر آن هم ممکن نباشد به فساق مؤمنین مراجعه نماید. و چنانچه الزام شوهربر دادن نفقه ممکن نباشد، می تواند در هر روز باندازه خرجی آن روز بدون اجازه ازمال او بردارد و اگر ممکن نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند، درموقعی که مشغول تهیه معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست .

2417 - مرد نمی تواند زن دائمی خود را به طوری ترک کند که نه مثل زن شوهردار باشد نه مثل زن بی شوهر، لکن واجب نیست هر چهار شب یک شب نزد اوبماند.

2418 - شوهر نمی تواند بیش از چهار ماه نزدیکی با عیال دائمی خود را ترک کند.

2419 - اگر در عقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است ، و چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنهائی که مثل او هستند بدهد.

2420 - اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدتی را معین نکرده باشند، زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند، چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولی اگر پیش از گرفتن مهر به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند دیگر نمی تواند بدون عذر شرعی از نزدیکی شوهرجلوگیری نماید.

2418 - عروةالوثقى ، کتاب النکاح ، فصل 1، مسأله 76292-810

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,646,098