خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - نجاسات/ - عرق جنب از حرام - آیت الله العظمی امام خمینی

116 - عرق جنب از حرام نجس نسیت ، ولی احتیاط واجب آن است که بابدن یا لباسی که به آن آلوده شده ، نماز نخوانند.

117 - اگر انسان در موقعی که نزدیکی با زن حرام است مثلا در روزه ماه رمضان ، با زن خود نزدیکی کند، بنابر احتیاط واجب باید از عرق خود درنماز اجتناب نماید.

118 - اگر جنب از حرام به واسطه تنگی وقت ، عوض غسل تیمم نماید و بعد ازتیمم و خواندن نماز عرق کند، بنابر احتیاط واجب باید از عرق خود در نمازاجتناب نماید. ولی اگر به واسطه عذر دیگر تیمم کند، اجتناب لازم نیست .

119 - اگر کسی از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیکی کند، بنابر احتیاطواجب باید از عرق خود در نماز اجتناب کند. ولی اگر اول با حلال خود نزدیکی کند وبعد، از حرام جنب شود، عرق او وجوب اجتناب ندارد.

116 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الحادى عشر)251-71

117 - عروةالوثقى ، فى النجاسات (الحادى عشر)251-71

118 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الحادى عشر)، مسأله 3251-72

119 - عروةالوثقى ، فى النجاسات ، (الحادى عشر)، مسأله 2251-72

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,722,834