خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - نمازهای واجب/ - نمازهای واجب یومیه/ - وقت نماز صبح - آیت الله العظمی امام خمینی

741 - نزدیک اذان صبح از طرف مشرق سفیده ای رو به بالا حرکت می کند، که آن رافجر اول گویند. موقعی که آن سفیده پهن شد، فجر دوم و اول وقت نماز صبح است . وآخر وقت نماز صبح ، موقعی است که آفتاب بیرون می آید.

741 - عروةالوثقى ، فى اوقات الیومیة، قبل از مسأله 1171 و 1721-516 و 517


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,927,982,335