خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - جماع - آیت الله العظمی امام خمینی

1584 - جماع روزه را باطل می کند، اگر چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

1585 - اگر کمتر از مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید، روزه باطل نمی شود، ولی کسی که آلتش را بریده اند اگر کمتر از ختنه گاه را هم داخل کند، روزه اش باطل می شود.

1586 - اگر شک کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یانه ، روزه او صحیح است . و کسی که آلتش را بریده اند، اگر شک کند که دخول شده یا نه ، روزه او صحیح است .

1587 - اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید، یا او را به جماع مجبورنمایند، به طوری که از خود اختیاری نداشته باشد، روزه او باطل نمی شود. ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد، باید فورا از حال جماع خارج شود، و اگر خارج نشود، روزه او باطل است .

1584 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، قبل از مسأله 6 (الثالث )3532-177،

1585 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، قبل از مسأله 6 (الثالث )3532-177

1586 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، مسائل 10 و 133542-178
عبارت رساله آیات عظام اراکى و مکارم شیرازى، تقریبا مطابق متن است ،ولى نظرشان طبق حاشیه بر عروةالوثقى مانند آیةالله خویى است ، به این معنى که اگرقصد دخول داشته باشد، روزه اش باطل مى شود، اگر چه دخول هم نشود، و اینکه در رساله فارسى فرموده اند: روزه اش صحیح است در صورتى است که قصد دخول نداشته ، و شکدر دخول داشته باشد،
1587 - عروةالوثقى ، فى المفطرات ، مسائل 9 و123532-178


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,175,168