خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نکاح یا ازدواج و زناشویی/ - احکام شیردادن/ - آداب شیر دادن - آیت الله العظمی امام خمینی

2487 - برای شیر دادن بچه بهتر از هر کس مادر اوست و سزاوار است که مادربرای شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب است که شوهر مزد بدهد و اگرمادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد شوهر می تواند بچه را از او گرفته و به دایه بدهد.

2488 - مستحب است دایه ای که برای طفل می گیرند دوازده امامی و دارای عقل و عفت وصورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل یا غیر دوازده امامی یا بد صورت یابد خلق یا زنازاده باشد و نیز مکروه است دایه ای بگیرند که بچه ای که دارد از زنابه دنیا آمده باشد.


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,508,312