خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - واجبات نماز/ - نیت - آیت الله العظمی امام خمینی

943 - انسان باید نماز را به نیت قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلا به زبان بگوید که چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربه الی الله .

944 - اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت نماز می خوانم ومعین نکند ظهر است یا عصر، نماز او باطل است . و نیز کسی که مثلا قضای نمازظهر بر او واجب است ، اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز قضا یا نماز ظهر رابخواند، باید نمازی را که می خواند در نیت معین کند.

945 - انسان باید از اول تا آخر نماز به نیت خود باقی باشد. پس اگر در بین نماز به طوری غافل شود که اگر بپرسند چه می کنی نداند چه بگوید، نمازش باطل است .

946 - انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند. پس کسی که ریا کند یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند، نمازش باطل است ، خواه فقط برای مردم باشد، یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد.

947 - اگر قسمتی از نماز را هم برای غیر خدا بجا آورد نماز باطل است ، چه آن قسمت واجب باشد مثل حمد و سوره ، چه مستحب باشد مانند قنوت . بلکه اگر تمام نماز را برای خدا بجا آورد ولی برای نشان دادن به مردم در جای مخصوصی مثل مسجد، یا در وقت مخصوصی مثل اول وقت ، یا به طرز مخصوصی مثلا با جماعت نمازبخواند، نمازش باطل است .

943 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة،فصل 1، فى النیة، قبل از مسأله 12081-614

944 - عروةالوثقى ، فى النیة،مسأله 12081-614

945 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 21، فى النیة، مسأله 152101-620

946 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 21، فى النیة، مسأله 82091-617

947 - عروةالوثقى ، کتاب الصلاة، فصل 21، فى النیة،مسأله 8 (الثالث الى السابع)209 و 2101-617 و 618

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,819,037