خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - احکام قبله - آیت الله العظمی امام خمینی

776 - خانه کعبه که در مکه معظمه می باشد قبله است ، و باید روبروی آن ، نمازخواند. ولی کسی که دور است ، اگر طوری بایستد که بگویند رو به قبله نمازمی خواند، کافی است . و همچنین است کارهای دیگری که مانند سر بریدن حیوانات بایدرو به قبله انجام گیرد.

777 - کسی که نماز واجب را ایستاده می خواند، باید طوری بایستد که بگویندرو به قبله ایستاده ، و لازم نیست زانوهای او و نوک پای او هم رو به قبله باشد.

778 - کسی که باید نشسته نماز بخواند، اگر نمی تواند به طور معمول بنشیند ودر موقع نشستن ، کف پاها را به زمین می گذارد، باید در موقع نماز صورت و سینه وشکم او رو به قبله باشد، و لازم نیست ساق پای او رو به قبله باشد.

779 - کسی که نمی تواند نشسته نماز بخواند، باید در حال نماز به پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد. و اگر ممکن نیست ، باید به پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد. و اگر این را هم نتواند،باید به پشت بخوابد، به طوری که کف پای او رو به قبله باشد.

780 - نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده را باید رو به قبله بجا آورد. و در سجده سهو هم احتیاط مستحب همین است .

781 - نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری خواند. و اگر انسان دراین دو حال نماز مستحبی بخواند، لازم نیست رو به قبله باشد.

782 - کسی که می خواهد نماز بخواند، باید برای پیدا کردن قبله کوشش نماید تایقین کند که قبله کدام طرف است . و می تواند به گفته دو شاهد عادل که از روی نشانه های حسی شهادت می دهند، یا به قول کسی که از روی قاعده علمی قبله رامی شناسد و محل اطمینان است ، عمل کند. و اگر اینها ممکن نشد، باید به گمانی که ازمحراب مسجد مسلمانان یا قبرهای آنان یا از راههای دیگر پیدا می شود، عمل نماید. حتی اگر از گفته فاسق یا کافری که به واسطه قواعد علمی قبله را می شناسد گمان به قبله پیدا کند، کافی است .

783 - کسی که گمان به قبله دارد، اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند، نمی تواند به گمان خود عمل نماید. مثلا اگر میهمان از گفته صاحبخانه گمان به قبله پیدا کند، ولی بتواند از راه دیگر گمان قویتری پیدا کند، نباید به حرف اوعمل نماید.

784 - اگر برای پیدا کردن قبله وسیله ای ندارد، یا با اینکه کوشش کرده گمانش به طرفی نمی رود، چنانچه وقت نماز وسعت دارد، باید چهار نماز به چهارطرف بخواند. و اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد، باید به اندازه ای که وقت دارد نماز بخواند. مثلا اگر فقط به اندازه یک نماز وقت دارد، باید یک نماز به هر طرفی که می خواهد بخواند. و باید نمازها را طوری بخواند که یقین کند یکی ازآنها رو به قبله بوده ، یا اگر از قبله کج بوده ، به طرف دست راست و دست چپ قبله نرسیده است .

785 - اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است ، باید به هر دوطرف نماز بخواند. ولی احتیاط مستحب آن است که در صورت گمان ، به چهار طرف نماز بخواند.

786 - کسی که باید به چند طرف نماز بخواند، اگر بخواهد نماز ظهر و عصر یامغرب و عشا را بخواند، بهتر آن است که نماز اول را به هر چند طرف که واجب است بخواند، بعد نماز دوم را شروع کند.

787 - کسی که یقین به قبله ندارد، اگر بخواهد غیر از نماز کاری کند که بایدرو به قبله انجام داد، مثلا بخواهد سر حیوانی را ببرد، باید به گمان عمل نماید. واگر گمان ممکن نیست ، به هر طرف که انجام دهد، صحیح است .

776 - عروةالوثقى ، فى القبله ، قبل ازمسأله 11791-538

777 - عروة الوثقى ، فى ما یستقبل له ، مسأله 11821-546

778 - عروةالوثقى ، فى ما یستقبل له ، مسأله 11821-546

779 - عروةالوثقى ، فى مایستقبل له ، مسأله 11821-546

780 - عروةالوثقى ، فى ما یستقبلله ، قبل از مسأله 11821-546

781 - عروة الوثقى ، فى مایستقبل له ، قبل از مسأله 11821-546

782 - عروةالوثقى ، فى القبلة، قبل از مسأله 1 و مسائل1 و 2179 و 1801-538 و 542

783 - عروةالوثقى ، فى القبلة، مسائل 2 و 4180 و 1811-542 و 543

784 - عروةالوثقى ، فى القبلة، مسأله 111811-544

785 - عروةالوثقى ، فى القبلة، مسأله 61811-543

786 - عروةالوثقى ، فى القبلة، مسأله 131811-544

787 - عروةالوثقى ، فى القبلة، مسأله 161821-545


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,193,744