خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - تشبه به كفار و ترویج فرهنگ آنان

1373 - آیا پوشیدن لباس هایی که بر روی آن حروف و تصاویر خارجی چاپ شده، جایز است و آیا این لباس ها ترویج فرهنگغربی محسوب می شوند؟
ج. اگر مفاسد اجتماعی نداشته باشند پوشیدن آن ها فی نفسه اشکال ندارد و امّا این که ترویج فرهنگ غربیِِ معارض با فرهنگاسلامی محسوب می شود یا خیر، موکول به نظر عرف است .

1374 - امروزه وارد کردن لباس های خارجی و خرید و فروش و استفاده از آن ها در داخل شهرها متداول شده است، با توجهبه افزایش تهاجم فرهنگی غرب به انقلاب اسلامی، این کار چه حکمی دارد؟
ج. واردات و خرید وفروش واستفاده از آن ها به مجرّد این که از کشورهای غیراسلامی وارد شده اند، اشکال ندارد، ولی آن چهکه پوشیدن آن با عفّت و اخلاق اسلامی منافات داشته باشد و یا ترویج فرهنگ غربی که دشمن فرهنگ اسلامی است، محسوبمی شود، واردات و خرید وفروش و پوشیدن آن جایز نیست و دراین مورد باید به مسئولین مربوطه مراجعه شود تا از آن جلوگیریکنند .

1375 - تقلید از مدهای غربی در کوتاه کردن مو چه حکمی دارد؟
ج. معیارهای حرمت در این موارد، شبیه شدن به دشمنان اسلام و ترویج فرهنگ آن هاست و این موضوع با توجه به کشورها وزمان ها و اشخاص مختلف، فرق می کند و این امر مختص به غرب هم نمی باشد.

1376 - آیا جایز است مربّیان مدارس موهای دانش آموزانی را که موهای سر خود را به شکلهای غربی که مخالف آداب اسلامیو تشبه به کفّار است، اصلاح و آرایش می کنند، بتراشند؟ با علم به این که راهنمایی و نصیحت آنان فایده ای ندارد؟ و آنانظواهر اسلامی را در مدرسه رعایت می کنند ولی پس از خروج از مدرسه تغییر وضعیت می دهند، وظیفه ما چیست؟
ج. تراشیدن موی سر دانش آموزان توسّط مربّیان شایسته نیست. اگر مسئولین مدرسه تشخیص دادند که بعضی از کارهایدانش آموزان با آداب و فرهنگ اسلامی تناسب ندارد، بهتر است آنان را نصیحت و راهنمایی های پدرانه نمایند و در صورت نیازاولیای آنان را برای کمک به حل مشکل، از وضعیت دانش آموزان خود آگاه نمایند و البته مراعات قوانین آموزش و پرورش، لازماست.

1377 - پوشیدن لباس آمریکایی چه حکمی دارد؟
ج. پوشیدن لباس هایی که توسط دولت های استعماری تولید شده اند، ازاین جهت که ساخت دشمنان اسلام است، فی نفسهاشکال ندارد، ولی اگر این کار مستلزم ترویج فرهنگ غیراسلامی دشمن باشد و یا باعث تقویت اقتصاد آنان برای استعمار واستثمار سرزمین های اسلامی شود و یا منجر به وارد شدن ضرر اقتصادی به دولت اسلامی گردد، دارای اشکال است و حتّی دربعضی از موارد جایز نیست .

1378 - آیا برای زنان، شرکت درمراسم استقبال و خوش آمدگویی و تقدیم دسته گل که توسّط وزارت خانه ها و ادارات دولتیو غیر آن ها، ترتیب داده می شود، جایز است و آیا صحیح است که شرکت آنان را در این مراسم، این گونه توجیه کنیم که هدفما نشان دادن حرّیت و احترام زن در جوامع اسلامی است؟
ج. دعوت از زنان برای مشارکت درمراسم استقبال و خوش آمدگویی به مهمانان خارجی وجهی ندارد و در صورتی که موجبفساد و ترویج فرهنگ غیراسلامی شود، جایز نیست .

1379 - پوشیدن کروات چه حکمی دارد؟
ج. به طور کلی پوشیدن کروات و دیگر لباس هایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب می شوند به طوری که پوشیدنآن ها منجر به ترویج فرهنگ منحطّ غربی شود جایز نیست .

1380 - فروش کلیه عکس ها و کتاب ها و مجلاتی که به طور آشکار مشتمل بر امور قبیح و مبتذل نیستند ولی به طورضمنی باعث ایجاد جوّ فرهنگی فاسد و غیر اسلامی به خصوص در بین جوانان می شوند، چه حکمی دارد؟
ج. خرید و فروش و ترویج اموری از این قبیل که منجر به انحراف جوانان و فساد آنان و باعث پیدایش جوّ فرهنگی فاسدی میشوند، جایز نیست و واجب است از آن ها اجتناب شود .

1381 - امروزه وظیفه زنان برای مقابله با تهاجم فرهنگی به جامعه اسلامی ما چیست؟
ج. یکی از مهمترین وظایف آنان حفظ حجاب اسلامی و ترویج آن و پرهیز از لباس هایی است که پوشیدن آن ها تقلید ازفرهنگ دشمن محسوب می شود .

1382 - بعضی از مسلمانان عیدهای مسیحیان را جشن می گیرند، آیا این کار اشکال ندارد؟
ج. جشن گرفتن میلاد حضرت عیسی مسیح (علی نبینا وآله وعلیه السلام) اشکال ندارد .

1383 - آیا پوشیدن لباسی که تبلیغ و تشویق شراب روی آن وجود دارد، جایز است؟
ج. جایز نیست.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,819,478