خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - اجیر گرفتن برای نماز - آیت الله العظمی امام خمینی

1533 - بعد از مرگ انسان می شود برای نماز و عبادتهای دیگر او که در زندگی بجا نیاورده ، دیگری را اجیر کنند یعنی به او مزد دهند که آنها را بجا آورد و اگرکسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحیح است .

1534 - انسان می تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل زیارت قبر پیغمبر وامامان علیهم السلام ، از طرف زندگان اجیر شود، و نیز می تواند کار مستحبی راانجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید.

1535 - کسی که برای نماز قضای میت اجیر شده باید یا مجتهد باشد یا مسایل نماز را از روی تقلید صحیح ، بداند.

1536 - اجیر باید موقع نیت ، میت را معین نماید، و لازم نیست اسم او رابداند. پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می خوانم که برای اواجیر شده ام ، کافی است .

1537 - اجیر باید خود را به جای میت فرض کند و عبادتهای او را قضانماید، واگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند، کافی نیست .

1538 - باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند که نماز را به صورت صحیح می خواند.

1539 - کسی که دیگری را برای نمازهای میت اجیر کرده اگر بفهمد که عمل رابجا نیاورده یا باطل انجام داده باید دوباره اجیر بگیرد.

1540 - هرگاه شک کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه ، اگر چه بگویدانجام داده ام ، باید دوباره اجیر بگیرد، ولی اگر شک کند که عمل او صحیح بوده یا نه ، گرفتن اجیر لازم نیست .

1541 - کسی را که عذری دارد و مثلا نشسته نماز می خواند نمی شود برای نمازهای میت اجیر کرد بلکه بنابر احتیاط واجب باید کسی را هم که با تیمم یاجبیره نماز می خواند اجیر نکنند.

1542 - مرد برای زن و زن برای مرد می تواند اجیر شود، و در بلند خواندن وآهسته خواندن نماز باید به تکلیف خود عمل نماید.

1543 - لازم نیست قضای نمازهای میت به ترتیب خوانده شود، اگر چه بدانندکه میت ترتیب نمازهای خود را می دانسته .

1544 - اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام دهد، باید همان طور بجا آورد و اگر با او شرط نکنند، باید در آن عمل به تکلیف خود رفتار نماید، و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میت هر کدام که به احتیاطنزدیک تر است به آن عمل کند، مثلا اگر وظیفه میت گفتن سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او یک مرتبه است سه مرتبه بگوید.

1545 - اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن بخواند، باید مقداری از مستحبات نماز را که معمول است بجا آورد.

1546 - اگر میت ترتیب نمازهایی را که قضا شده ، می دانسته و انسان بخواهدبرای آن نمازها اجیر بگیرد، لازم نیست برای هر کدام آنها وقتی را معین نماید.

1547 - اگر کسی اجیر شود که مثلا در مدت یک سال نمازهای میت را بخواند و پیش از تمام شدن سال ، بمیرد باید برای نمازهایی که می دانند به جا نیاورده ، دیگری را اجیر نمایند بلکه برای نمازهایی که احتمال می دهند به جا نیاروده باید بنابراحتیاط واجب اجیر بگیرند.

1548 - کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده اند، اگر پیش از تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد، چنانچه شرط کرده باشند که تمام نمازها را خودش بخواند، باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولی میت بدهند، مثلا اگر نصف آنها را نخوانده ، باید نصف پولی را که گرفته از مال او به ولی میت بدهند، و اگر شرط نکرده باشند، باید ورثه اش از مال او اجیربگیرند، اما اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب نیست .

1549 - اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میت بمیرد و خودش هم نماز قضاداشته باشد، باید از مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر نمایند و اگر چیزی زیاد آمد، در صورتی که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه بدهند برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند ثلث آن را به مصرف نماز خودش برسانند.

1533 - عروةالوثقى فى صلاةالاستیجار، قبل از مسأله 12591-742

1534 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار، قبل از مسأله 12591-743

1535 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار مسأله 92611-748

1536 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار، مسأله 262631-754

1537 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار، مسأله 12591-743

1538 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار، مسأله 102611-748

1539 - عروةالوثقى ، فى صلاةالاستیجار، مسأله 202621-752

1540 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار، مسأله 202621-752

1541 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستجیار، مسأله 122611-748

1542 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار،مسأله 12621-750

1543 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار،مسأله 182621-751

1544 - عروةالوثقى ، فى صلاةالاستیجار، مسأله 152611-749

1545 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار، مسأله 272631-754

1546 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار، مسأله 192621-751

1547 - عروةالوثقى ، فى صلاة الاستیجار، مسأله 72611-747

1548 - عروةالوثقى ،فى صلاة الاستیجار، مسأله 72611-747

1549 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم 3491-166

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,163,155