خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام نماز/ - لباس نمازگزار/ - شرط پنجم - آیت الله العظمی امام خمینی

831 - پوشیدن لباس طلاباف برای مرد حرام و نماز با آن باطل است . ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

832 - زینت کردن به طلا مثل آویختن زنجیر طلا به سینه و انگشتر طلا به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست برای مرد حرام و نماز خواندن با آنهاباطل است واحتیاط واجب آن است که از استعمال عینک طلا هم خودداری کند. ولی زینت کردن به طلا برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

833 - اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتری یا لباسش از طلا است و با آن نماز بخواند، نمازش صحیح است .

834 - لباس مرد نمازگزار باید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است . و در چیزی که نماز در آن تمام نمی شود، مانند بند شلوار وعرقچین نیز به احتیاط واجب نباید از حریر خالص باشد.

835 - اگر آستر تمام لباس یا آستر مقداری از آن ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است .

836 - لباسی را که نمی داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، پوشیدن آن اشکال ندارد، و نماز با آن صحیح است .

837 - دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد، اشکال ندارد، و نماز راباطل نمی کند.

838 - پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

839 - پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف و لباسی که از مردارتهیه شده ، در حال ناچاری مانعی ندارد. و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد ولباس دیگری غیر از اینها ندارد و تا آخر وقت هم ، ناچاری او از بین نمی رود،می تواند با این لباسها نماز بخواند.

840 - اگر غیراز لباس غصبی و لباسی که از مردار تهیه شده لباس دیگری ندارد و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شدنماز بخواند.

841 - اگر غیراز لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس دیگری ندارد چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد می تواند با همان لباس نماز بخواندو اگر ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد، و بنابر احتیاط واجب یک نماز دیگر هم با همان لباس بخواند.

842 - اگر مرد غیراز لباس ابریشمی خالص یا طلاباف لباس دیگری نداشته باشد چنانچه در پوشیدن لباس ناچار نباشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شدنماز بخواند.

843 - اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن بپوشاند، واجب است اگرچه به کرایه یا خریداری باشد تهیه نماید. ولی اگر تهیه آن به قدری پول لازم دارد که نسبت به دارایی او زیاد است ، یا طوری است که اگر پول را به مصرف لباس برساند به حال او ضرر دارد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد،نماز بخواند.

844 - کسی که لباس ندارد، اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه دهد، چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد، باید قبول کند. بلکه اگر عاریه کردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست ، باید از کسی که لباس دارد طلب بخشش یاعاریه نماید.

845 - بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی که می خواهد آن را بپوشاند معمول نیست ، خودداری کند. ولی اگر با آن لباس نماز بخواند، اشکال ندارد.

846 - احتیاط واجب آن است که مرد لباس زنانه ، و زن لباس مردانه نپوشد. ولی اگر با آن نماز بخواند، اشکال ندارد.

847 - کسی که باید خوابیده نماز بخواند، اگر برهنه باشد و لحاف یاتشک او نجس یا ابریشم خالص یا از اجزای حیوان حرام گوشت باشد، احتیاط واجب آن است که در نماز، خود را با آنها نپوشاند.

831 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ،مسأله 20 (الخامس)1881-562

832 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 201881-562

833 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 221891-563

834 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 25 (السادس )1891-563
منظور از جمله : نماز در آن تمام نمى شود یعنى به تنهایى ساتر عورتین نیستند،
835 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 271891-565

836 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ،مسأله 361901-566

837 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 25 (السادس )1891-563

838 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 251891-563

839 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 381901-566

840 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 381901-566

841 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 381901-566

842 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 381901-566

843 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 411901-567

844 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 411901-567

845 - عروةالوثقى ، فى شرائطلباس المصلى ، مسأله 421901-568

846 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 421901-568

847 - عروةالوثقى ، فى شرائط لباس المصلى ، مسأله 481921-571


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,515,769