خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام طهارت/ - آب مطلق و مضاف/ - آب چاه - آیت الله العظمی امام خمینی

44 - آب چاهی که از زمین می جوشد اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن برسد، تا وقتی بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه نجاست تغییر نکرده پاک است ، ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاستها مقداری که در کتابهای مفصل گفته شده ازآب آن بکشند.

45 - اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ یا مزه آب آن را تغییر دهد، چنانچه تغییر آب چاه از بین برود، موقعی پاک می شود که با آبی که از چاه می جوشد، مخلوط گردد.

46 - اگر آب باران یا آب دیگر، در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد، چنانچه بعد از قطع شدن باران نجاست به آن برسد، نجس می شود.

44 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماء البئر النابع، قبل از مسأله 1161-42

45 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل ماء البئر النابع، مسأله 1161-42

46 - عروةالوثقى ، فى المیاه ، فصل الماء الراکد بلا مادة و ماء المطر، قبل از مسأله 113 و 141-34 و 39

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,006,357,858