خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - احکام روزه/ - چیزهایی که روزه را باطل میکند/ - باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح - آیت الله العظمی امام خمینی

1619 - اگر جنب عمدا تا اذان صبح غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است عمداتیمم ننماید، روزه اش باطل است .

1620 - اگر در روزه واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معین است ، تااذان صبح غسل نکند و تیمم هم ننماید، روزه اش صحیح است .

1621 - کسی که جنب است و می خواهد روزه واجبی بگیرد که مثل روزه رمضان وقت آن معین است ، چنانچه عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود، می تواند با تیمم روزه بگیرد و صحیح است .

1622 - اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از یک روز یادش بیاید، باید روزه آن روز را قضا نماید، و اگر بعد از چند روز یادش بیاید، بایدروزه هر چند روزی را که یقین دارد جنب بوده قضا نماید. مثلا اگر نمی داند سه روزجنب بوده یا چهار روز، باید روزه سه روز را قضا کند.

1623 - کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت ندارد،اگر خود را جنب کند روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود، ولی اگر برای تیمم وقت دارد، چنانچه خود را جنب کند، با تیمم روزه او صحیح است ، ولی گناهکار است .

1624 - اگر گمان کند که به اندازه غسل وقت دارد و خود را جنب کند و بعدبفهمد وقت تنگ بوده ، چنانچه تیمم کند روزه اش صحیح است .

1625 - کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند که اگر بخوابد تا صبح بیدارنمی شود، نباید بخوابد، و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود، روزه اش باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می شود.

1626 - هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، اگر احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد بیدار می شود برای غسل ، می تواند بخوابد.

1627 - کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگربخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد ازبیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند، روزه اش صحیح است .

1628 - کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگربخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، چنانچه غفلت داشته باشد که بعد از بیدارشدن باید غسل کند، در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب بماند، روزه اش صحیح است .

1629 - کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگربخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود، چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند، یا تردید داشته باشد که غسل کند یا نه ، در صورتی که بخوابد و بیدار نشود، روزه اش باطل است .

1630 - اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و بداند یا احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود و تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند، چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدارنشود، باید روزه آن روز را قضا کند، و همچنین است اگر از خواب دوم بیدار شود وبرای مرتبه سوم بخوابد، و کفاره بر او واجب نمی شود.

1631 - خوابی را که در آن محتلم شده نباید خواب اول حساب کرد، بلکه اگراز آن خواب بیدار شود و دوباره بخوابد، خواب اول حساب می شود.

1632 - اگر روزه دار در روز محتلم شود، واجب نیست فورا غسل کند.

1633 - هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده ، اگرچه بداند پیش از اذان محتلم شده ، روزه او صحیح است .

1634 - کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد، هرگاه تا اذان صبح جنب بماند، اگر چه از روی عمد نباشد، روزه او باطل است .

1635 - کسی که می خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد، اگرچه بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده و بداند پیش از اذان محتلم شده است ، چنانچه وقت روزه تنگ است ، مثلا پنچ روز روزه رمضان دارد، و پنج روز هم به رمضان مانده است ، بعد از رمضان عوض آن را به جا آورد، و اگر وقت قضای روزه تنگ نیست ،باید روز دیگر روزه بگیرد، و در هر صورت این روز را لازم نیست روزه بگیرد.

1636 - اگر در روزه واجبی غیر روزه رمضان و قضای آن ، تا اذان صبح جنب بماند، روزه اش صحیح است ، چه وقت آن معین باشد و چه نباشد.

1637 - اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و عمدا غسل نکند، یا اگر وظیفه او تیمم است تیمم نکند، روزه اش باطل است .

1638 - اگر زن پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای غسل وقت نداشته باشد، چنانچه بخواهد روزه ماه رمضان یا قضای آن را بگیرد، باید تیمم نماید و روزه اش صحیح است ، و اگر بخواهد روزه مستحب یا روزه واجب مثل روزه کفاره و روزه نذری بگیرد، اگرچه بدون تیمم هم روزه اش صحیح است ، ولی احتیاطمستحب آن است که تیمم کند.

1639 - اگر زن نزدیک اذان صبح از حیض یا نفاس پاک شود و برای هیچ کدام از غسل و تیمم وقت نداشته باشد، یا بعد از اذان بفهمد که پیش از اذان پاک شده ، روزه او صحیح است ، ولی اگر در وسعت وقت قضای رمضان را گرفته باشد،صحیح بودن آن اشکال دارد.

1640 - اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض یا نفاس پاک شود، یا در بین روزخون حیض یا نفاس ببیند، اگر چه نزدیک مغرب باشد، روزه او باطل است .

1641 - اگر زن غسل حیض یا نفاس را فراموش کند و بعد از یک روز یا چند روزیادش بیاید، روزه هایی که گرفته صحیح است .

1642 - اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس پاک شود ودر غسل کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند و در تنگی وقت تیمم هم نکند، روزه اش باطل است . ولی چنانچه کوتاهی نکند، مثلا منتظر باشد که حمام زنانه شود، اگرچه سه مرتبه بخوابد و تا اذان غسل نکند، در صورتی که تیمم کند روزه او صحیح است .

1643 - اگر زنی که در حال استحاضه است ، غسلهای خود را به تفصیلی که دراحکام استحاضه (در مسأله 417 به بعد) گفته شد به جا آورد، روزه او صحیح است .

1644 - کسی که مس میت کرده ، یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت رسانده ،می تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد. و اگر در حال روزه هم میت را مس نماید،روزه او باطل نمی شود.

1619 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعداز مسأله 48 (الثامن )3572-187

1620 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 48 (الثامن )3572-187

1621 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 513572-189
کلمه مى تواند در متن ، یعنى واجب است با تیمم روزه بگیرد ،
1622 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسائل 50 و 62357 و 3582-189 و 192

1623 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 48 (الثامن )3572-187

1624 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 663592-193

1625 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2،مسأله 553582-190

1626 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 553582-190

1627 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 563582-190

1628 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 563582-190

1629 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 563582-190

1630 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 563582-190

1631 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 563582-190

1632 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 533582-190

1633 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ،فصل 2، مسأله 543582-190

1634 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 48 (الثامن )3572-187

1635 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 543582-190

1636 - عروةالوثقى ،کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 48 (الثامن )3572-187

1637 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، بعد از مسأله 48 (الثامن )3572-187

1638 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 48(الثامن )3572-187

1639 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، بعد از مسأله 48(الثامن )3572-187

1641 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ،فصل 2، مسأله 503572-189

1642 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 603582-192

1643 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 493572-188

1644 - عروةالوثقى ، کتاب الصوم ، فصل 2، مسأله 653592-193

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,027,703,552