خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - احتكار و اسراف

1468 - احتکار چه چیزهایی از نظر شرعی حرام است؟ آیا تعزیر مالیِ محتکران به نظر جناب عالی جایز است؟
ج. حرمتِِ احتکار بر اساس آن چه در روایات آمده و نظر مشهور هم همان است، فقط در غّلاتِِ چهارگانه و در روغن حیوانی وروغن نباتی است که طبقات مختلف جامعه به آن نیاز دارند، ولی حکومت اسلامی هنگامی که مصلحت عمومی اقتضا کند، حقدارد از احتکار سایر احتیاجات مردم هم جلوگیری کند و اجرای تعزیر مالی بر محتکر در صورتی که حاکم صلاح بداند، اشکالندارد.

1469 - گفته می شود که استفاده از نیروی برق برای روشنایی بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب نمی شود، آیا این سخنصحیح است؟
ج. شکی نیست که استفاده و مصرف هر چیز حتّی نیروی برق و نور چراغ بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب می شود. آن چهصحیح است سخن منقول از رسول اﷲ (صلّی اﷲ علیه وآله) است که می فرماید:»لاسَرََف فی خیر« در کار خیر، اسراف وجودندارد.

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,029,699,447