خدمات تلفن همراه

احکام شرعی تبیان - احکام خرید و فروش/ - مسائل متفرقه - آیت الله العظمی امام خمینی

2137 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یابه کمتر از آن بفروشد، مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه .

2138 - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است . و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم ، و او بگوید قبول کردم ، یا به قصد فروختن جنس را به اوبدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خوداوست .

2139 - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است . پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم ،مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده ، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.

2140 - اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود، و بزازپارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.

2141 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,120,857