خدمات تلفن همراه

احکام تبیان - پاسخ رهبری معظم به سوالات شرعی - تبعیت زن و اولاد در وطن

704 - آیا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است؟
ج. مجرد زوجیت موجب تبعیت قهری نمی شود، و زن می تواند در انتخاب وطن و قصد اقامت تابع شوهر خود نباشد. بله، اگر زندر انتخاب وطن و اعراض از آن تابع اراده همسرش باشد، قصد شوهرش برای او کافی است و شهری که همسرش با او برایزندگی دائم و به قصد توطّن به آن جا رفته است، وطن وی هم محسوب می شود و همچنین اعراض شوهر او از وطنمشترکشان با خروج از آن و رفتن به جایی دیگر، اعراض او از وطن هم محسوب می گردد، و برای اقامت ده روز در سفر، اطلاع اواز قصد شوهرش مبنی بر اقامت ده روز با این فرض که وی تابع اراده شوهر است برای وی کافی است، بلکه اگر مجبور به همراهیبا شوهرش در مدت اقامت در آن جا باشد، نیز حکم همین است.

705 - جوانی با زنی از شهری دیگر ازدواجنموده است، هنگامی که این زن به خانه پدرش می رود، نمازش قصر است یا تمام؟
ج. تا زمانی که از وطن اصلی خود اعراض نکرده، نمازش در آن جا تمام است .

706 - آیا زن و فرزندان مشمول مسأله »4821« رساله حضرت امام (قدّس سرّه) هستند؟ یعنی در تحقق سفر آن ها قصدسفر توسط آنان شرط نیست؟ و آیا وطن پدر موجب تمام بودن نماز کسانی که تابع وی هستند، می گردد؟
ج. اگر در سفر تابع پدر ولو قهراًً باشند، قصد پدر برای پیمودن مسافت در صورت اطلاع آنان از آن کافی است. ولی در انتخابوطن و اعراض از آن، اگر در تصمیم گیری و زندگی مستقل نباشند، یعنی بر حسب طبیعت و ارتکازشان تابع اراده پدر باشند، دراعراض از وطن سابق و اتخاذ وطن جدید که پدر با آن ها برای زندگی دائمی به آن جا رفته است، تابع وی خواهند بود .


دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,000,187,333