خدمات تلفن همراه

    احکام شرعی تبیان - حیض/ - اقسام زنهای حایض/ - صاحب عادت وقتیه و عددیه - آیت الله العظمی امام خمینی

479 - زنهایی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته اند: اول : زنی که دوماه پشت سر هم در وقت معین ، خون حیض ببیند و در وقت معین هم پاک شود، مثلا دوماه پشت سر هم از روز اول ماه ، خون ببیند و روز هفتم پاک شود، که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است . دوم : زنی که از خون پاک نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز معین مثلا از اول ماه تا هشتم خونی که می بیند نشانه های حیض رادارد، یعنی غلیظ و سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می آید. و بقیه خونهای او نشانه های استحاضه را دارد، که عادت او از اول ماه تا هشتم می شود. سوم : زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین ، خون حیض ببیند و بعداز آنکه سه روز یا بیشتر خون دید یک روز یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشترنشود و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و در وسط پاک بوده روی هم یک اندازه باشد که عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسطپاک بوده است ، و لازم نیست روزهایی که در وسط پاک بوده در هر دوماه به یک اندازه باشد، مثلا اگر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و سه روز پاک شود و دوباره سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد از آن که سه روز خون دید، سه روزیا کمتر یا بیشتر پاک شود و دوباره خون ببیند و روی هم از نه روز بیشتر نشود،همه حیض است ، و عادت این زن نه روز می شود.

480 - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در وقت عادت یا دو سه روزجلوتر یا دو سه روز عقب تر خون ببیند، به طوری که بگویند حیض را جلو یا عقب انداخته اگر چه آن خون ، نشانه های حیض را نداشته باشد، باید به احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند. و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز پاک شود، باید عبادتهایی را که بجا نیاورده قضا نماید.

481 - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر چند روز پیش از عادت و همه روزهای عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود،همه حیض است . و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط خونی را که در روزهای عادت خوددیده ، حیض است ، و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده استحاضه می باشد، و بایدعبادتهایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید.و اگر همه روزهای عادت را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم ازده روز بیشتر نشود، همه حیض است . و اگر از ده روز بیشتر شود، فقط روزهای عادت او حیض است و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می باشد، و چنانچه در آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز بعد ازعادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است . و اگربیشتر شود، فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است .

482 - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر مقداری از روزهای عادت را با چندروز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است .و اگر از ده روز بیشتر شود، روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز پیش از آن که روی هم به مقدار عادت او شود حیض ، و روزهای اول را استحاضه قرار می دهد. واگر مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود، همه حیض است . و اگر بیشتر شود، باید روزهایی که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آن که روی هم به مقدار عادت او شود حیض ، و بقیه رااستحاضه قرار دهد.

483 - زنی که عادت دارد، اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید، پاک شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاک بوده از ده روز بیشتر باشد، مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاک شود و دوباره پنج روز خون ببیند، چند صورت دارد: اول : آنکه تمام خونی که دفعه اول دیده ، یا مقداری از آن ، در روزهای عادت باشد و خون دوم که بعد از پاک شدن می بیند در روزهای عادت نباشد، که بایدهمه خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. دوم : آنکه خون اول در روزهای عادت نباشد، و تمام خون دوم یامقداری از آن در روزهای عادت باشد که باید همه خون دوم را حیض و خون اول رااستحاضه قرار دهد. سوم : آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد، و خون اولی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری ازخون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده از ده روز بیشتر نباشد، که در این صورت همه آنها حیض است . و مقداری از خون اول که پیش از روزهای عادت بوده ومقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده استحاضه است ، مثلا اگر عادتش ازسوم ماه تا دهم بوده ، در صورتی که یک ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاک شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند، از سوم تا دهم حیض است و از اول تا سوم وهمچنین از دهم تا پانزدهم استحاضه می باشد. چهارم : آنکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد. ولی خون اولی که در روزهای عادت بوده ، از سه روز کمتر باشد، که باید در تمام دو خون و پاکی وسط، کارهایی را که بر حائض حرام است و سابقا گفته شد ترک کند وکارهای استحاضه را بجا آورد، یعنی به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادتهای خود را انجام دهد.

484 - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خون نبیند و در غیرآن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند، باید همان را حیض قرار دهد، چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن .

485 - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر در وقت عادت خود خون ببیندولی شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاک شدن ، دوباره به شماره روزهای عادتی که داشته خون ببیند، باید در هر دو خون کارهایی را که بر حائض حرام است ترک کند و کارهای استحاضه را بجا آورد.

486 - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد، اگر بیشتر از ده روز خون ببیند، خونی که در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه های حیض را نداشته باشد، حیض است . و خونی که بعد از روزهای عادت دیده ، اگر چه نشانه های حیض را داشته باشد، استحاضه است .مثلا زنی که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است ، اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند، هفت روز اول آن حیض ، و پنج روز بعد استحاضه می باشد.

479 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 131011-322

480 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 151021-323

481 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 171021-324

483 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 181021-324

484 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 161021-324

485 - عروةالوثقى ، فى الحیض، مسأله 191031-327

486 - عروةالوثقى ، فى الحیض، فى حکم تجاوز الدم عن العشرة، مسأله 11041-331

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,007,313,530