خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : اذان

اذان
   تعداد 256
استاد مرحوم رحیم موذن زادهاذان سوزناک مرحوم رحیم مؤذن زاده " اربعین حسینی"            تعداد استفاده : 8067
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
مناسبت : صفر المظفر
موضوع : اربعین
نوع فایل : کلیپ تصویر
سایت : آپارات
مدت :
کد: 106586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری قورتانی دانش آموز پایه دهم            تعداد استفاده : 1452
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : تبیان
مدت :
کد: 105588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اذان بسیار زیبا با صدای علیرضا باقری دانش آموز پایه دهم            تعداد استفاده : 6837
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت :
کد: 105587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاذان الثانى            تعداد استفاده : 1949
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاذان            تعداد استفاده : 1736
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالاذان الاول            تعداد استفاده : 1689
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالأذان 1            تعداد استفاده : 1798
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 3            تعداد استفاده : 1693
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویأذان الجمعة 1            تعداد استفاده : 1599
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 86840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالاذان 1            تعداد استفاده : 5295
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاْذان 3            تعداد استفاده : 1657
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاْذان 1            تعداد استفاده : 1516
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان مسجد السیدة زینب            تعداد استفاده : 1503
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالآذان -مختلف- فی فجر رمضانی            تعداد استفاده : 1521
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیأذان            تعداد استفاده : 1346
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاْذان 2            تعداد استفاده : 1374
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاذان - فجر رمضان            تعداد استفاده : 1372
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالاذان 2            تعداد استفاده : 1646
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالاذان 1            تعداد استفاده : 1505
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82030
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشاذان 1            تعداد استفاده : 9930
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 4654
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالأذان 1            تعداد استفاده : 3537
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالاذان            تعداد استفاده : 1304
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالاذان 1            تعداد استفاده : 1469
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان 2            تعداد استفاده : 1425
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان جمیل جدا            تعداد استفاده : 1165
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 1162
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان 1            تعداد استفاده : 1130
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناأذان فجر            تعداد استفاده : 718
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان 2            تعداد استفاده : 667
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالاذان جدید            تعداد استفاده : 625
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیاذان الطاروطی للإذاعه            تعداد استفاده : 647
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاذان من ترکیا            تعداد استفاده : 739
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انوراذان            تعداد استفاده : 712
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاذان طنطاوى رائع            تعداد استفاده : 821
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 2            تعداد استفاده : 749
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 1_            تعداد استفاده : 664
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-اذان التلیفزیون المصرى            تعداد استفاده : 685
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلآذان باستودیو اذاعة القرءان الکریم المصریة            تعداد استفاده : 663
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 3_            تعداد استفاده : 667
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-الاذان 1959 من المسجد الاموى_            تعداد استفاده : 671
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-الآذان من الجامع الازهر عام 1955            تعداد استفاده : 631
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلاذان المسجد الاموى 1959            تعداد استفاده : 638
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-آذان فى صلاة الفجر            تعداد استفاده : 627
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان            تعداد استفاده : 721
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان وابتهال (2)            تعداد استفاده : 653
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966 (2)            تعداد استفاده : 652
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدآذان نادر جداً لعبد الباسط عبد الصمد وفی قمة الروعة            تعداد استفاده : 620
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان و ابتهال            تعداد استفاده : 573
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966            تعداد استفاده : 502
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان (2)            تعداد استفاده : 595
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالاذان 3            تعداد استفاده : 686
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالآذان آذان جمعه بالاسماعیلیه 16-3-1990            تعداد استفاده : 560
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاذان یقلد محمد رفعت            تعداد استفاده : 514
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورآذان الفجر            تعداد استفاده : 525
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالأذان            تعداد استفاده : 584
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالصف کاملة مع اذان الجمعه            تعداد استفاده : 556
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالانبیاء والآذان من السید البدوى            تعداد استفاده : 507
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالأذان مقام راست            تعداد استفاده : 479
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصاناذان            تعداد استفاده : 477
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالأذان إحتفال الإذاعه مسجد التلیفزیون 25-1-2012            تعداد استفاده : 479
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 63924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمدی بحیریالشیخان محمدی بحیری عبد الفتاح و محمود الطوخی فی أذان الجمعة من مسجد سید الشهداء - مدینة السویس-یوم 22-10-2010م            تعداد استفاده : 756
اثر : محمدی بحیری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62368
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمدی بحیریاذان مسجد الدعوة بدمیاط من صلاة الجمعة 10-8-2007            تعداد استفاده : 555
اثر : محمدی بحیری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62346
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویغافر والأذان الجمعه ساحه الرضوان الاقصر 10 -2 -2012_2            تعداد استفاده : 1938
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالأذان            تعداد استفاده : 1598
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویأذان الجمعة 29-2-2008            تعداد استفاده : 1192
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الإسراء واذان العصر - 1986م - ( بغداد - العراق            تعداد استفاده : 826
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الحجرات والحاقة والآذان - 1962م - ( الشافعی - مصر            تعداد استفاده : 871
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمد یحیى الشرقاویافتتاح مسجد التوحید النور الاذان            تعداد استفاده : 481
اثر : محمد یحیى الشرقاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 3            تعداد استفاده : 690
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 1            تعداد استفاده : 594
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریأذان ثالث للشیخ الحصری            تعداد استفاده : 545
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریاذان الحصری 2            تعداد استفاده : 523
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالانبیاء والأذان            تعداد استفاده : 425
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالاذان 3            تعداد استفاده : 348
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالاذان 1            تعداد استفاده : 455
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملاذان قناة الرحمة للزامل            تعداد استفاده : 451
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملابتهال ثم اذان جمیل ثم اخر القمر والرحمن فجر---مسجد مولانا الامام الحسین            تعداد استفاده : 470
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملالاذان 2            تعداد استفاده : 481
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حمدی محمود الزاملابتهال ثم اذان نسخه تانیه من مسجد مولانا            تعداد استفاده : 464
اثر : حمدی محمود الزامل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59414
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 طه النعمانیالاذان ببهادة قلیوبیة            تعداد استفاده : 504
اثر : طه النعمانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59306
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورأول آذان جمعه اذاعى من مسجد نور الاسلام قریة میت سهیل منیا القمح شرقیة            تعداد استفاده : 621
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالأذان و الإقامة            تعداد استفاده : 572
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالاذان الثانى مسجد الشعراوى 15-6-2012            تعداد استفاده : 525
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انوراذان من مسجد الرفاعى یوم الجمعة            تعداد استفاده : 517
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انوراذان الحلوین فقط من عمرو صقر            تعداد استفاده : 495
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورقران الجمعة والاذان من مسجد عبد الرحیم القنائى            تعداد استفاده : 480
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورالاذان بطریقة الشیخ محمد رفعت            تعداد استفاده : 480
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58311
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انوراذان الظهر یوم الجمعة 4-12-2009            تعداد استفاده : 494
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 58255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالاذان            تعداد استفاده : 458
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالآذان بصوت الشیخ السعید عبدالصمد الزناتی            تعداد استفاده : 438
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57278
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالأذان الثانى            تعداد استفاده : 433
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالأذان            تعداد استفاده : 444
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56183
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیاذان العصر للشیخ محمد الطاروطى            تعداد استفاده : 548
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56170
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ علی محمود شمیسالاذان بصوت القارئ الشیخ على محمود شمیس            تعداد استفاده : 416
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ علی محمود شمیسالاذان            تعداد استفاده : 417
اثر : شیخ علی محمود شمیس
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 55329
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی ملا            تعداد استفاده : 513
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 13148
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان بساتینی            تعداد استفاده : 416
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان زکی راضی            تعداد استفاده : 404
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان بلیطی            تعداد استفاده : 300
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 12658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,458,100