خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : اذان- صفحه 3

اذان
   تعداد 256
 نوای ملکوتی اذان/ استاد جلیل کربلایی1294
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:02
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد جلیل کربلایی (5:02)
مدت : 5:02
کد: 6707
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
حاج نزار قطریگلبانک اذان6312
اثر : حاج نزار قطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:51
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد نزار قطری (4:51)
مدت : 4:51
کد: 6706
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حسین صبحدلگلبانگ اذان3142
اثر : استاد حسین صبحدل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:29
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای استاد صبحدل (5:29)
مدت : 5:29
کد: 6704
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد کریم منصوریگلبانک اذان15066
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:49
توضیحات : گلبانک ملکوتی اذان با صدای استاد کریم منصوری (3:49)
مدت : 3:49
کد: 6703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شهریار پرهیزگارگلبانک اذان8493
اثر : استاد شهریار پرهیزگار
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:04
توضیحات : گلبانک اذان با صدای استاد پرهیزگار (4:04)
مدت : 4:04
کد: 6702
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 گلبانگ اذان/ حرم امام رضا علیه السلام1159
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:12
توضیحات : گلبانگ اذان حرم مطهر امام رضا علیه السلام (5:12)
مدت : 5:12
کد: 6701
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد روح الله کاظم زادهاذان انتظار3333
اثر : استاد روح الله کاظم زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:26
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای دلنشین «استاد کاظم زاده»(معروف به اذان انتظار)(5:26)
مدت : 5:26
کد: 6700
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان10369
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:16
توضیحات : نوای دلنشین اذان با صدای مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی (5:16)
مدت : 5:16
کد: 6698
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 گلبانگ اذان استاد محمود رمضان1062
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمود رمضان
مدت :
کد: 6697
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 گلبانگ اذان استاد علی محمود896
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد علی محمود
مدت :
کد: 6696
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد رفعتگلبانگ اذان1600
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمد رفعت
مدت :
کد: 6695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود حسین منصورگلبانگ اذان1893
اثر : استاد محمود حسین منصور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمود حسین منصور
مدت :
کد: 6694
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد عبدالعزیزحصانگلبانگ اذان1850
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حصان
مدت :
کد: 6692
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شعبان عبدالعزیز صیادگلبانگ اذان1374
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد شعبان صیاد
مدت :
کد: 6691
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد شعبان عبدالعزیز صیادگلبانگ اذان1496
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد شعبان صیاد
مدت :
کد: 6690
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناگلبانگ اذان1465
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6689
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناگلبانگ اذان1910
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6688
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمود علی البناگلبانگ اذان3003
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای علی البنا
مدت :
کد: 6687
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان1312
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6686
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان1378
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6685
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان1184
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6684
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان2331
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مصطفی اسماعیل
مدت :
کد: 6683
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد کامل یوسف البهتیمیگلبانگ اذان647
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای کامل یوسف
مدت :
کد: 6682
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد کامل یوسف البهتیمیگلبانگ اذان1864
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای کامل یوسف
مدت :
کد: 6681
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان4164
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6680
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان4836
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای عبدالباسط
مدت :
کد: 6679
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان9497
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6678
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان27539
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عبدالباسط
مدت :
کد: 6677
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویگلبانگ اذان3346
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6676
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویگلبانگ اذان4416
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6675
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویگلبانگ اذان16290
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم منشاوی
مدت :
کد: 6674
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 گلبانگ اذان مؤذن ترکیه325
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : اذانی با صدای مؤذن ترکیه
مدت :
کد: 6673
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد مرحوم محمد نقش بندیگلبانگ اذان1037
اثر : استاد مرحوم محمد نقش بندی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم نقشبندی
مدت :
کد: 6672
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 گلبانگ اذان استاد سلمان خلیل318
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد سلمان خلیل
مدت :
کد: 6671
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد روح الله کاظم زادهگلبانگ اذان3097
اثر : استاد روح الله کاظم زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای کاظم زاده(مشهور به اذان انتظار)
مدت :
کد: 6670
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 گلبانگ اذان استاد تسویه چی/ قاری نوجوان383
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد تسویه چی
مدت :
کد: 6669
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد جواد کاشفیگلبانگ اذان1070
اثر : استاد محمد جواد کاشفی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای مرحوم کاشفی
مدت :
کد: 6668
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد امیر هوشنگ محمدیونگلبانگ اذان992
اثر : استاد امیر هوشنگ محمدیون
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمدیون
مدت :
کد: 6667
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حبیب صحافگلبانگ اذان1158
اثر : استاد حبیب صحاف
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد صحاف
مدت :
کد: 6666
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد طوخیگلبانگ اذان5214
اثر : استاد محمد طوخی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای محمد طوخی
مدت :
کد: 6665
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشگلبانگ اذان3574
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد غلوش
مدت :
کد: 6664
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشگلبانگ اذان5113
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد راغب مصطفی غلوش
مدت :
کد: 6663
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد ابو زیدگلبانگ اذان2983
اثر : استاد محمد ابو زید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد ابوزید
مدت :
کد: 6662
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد پورگلبانگ اذان2149
اثر : استاد محمد پور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمد پور
مدت :
کد: 6658
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حسن رضائیانگلبانگ اذان10674
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد رضائیان
مدت :
کد: 6657
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد حسین سعیدیانگلبانگ اذان4643
اثر : استاد محمد حسین سعیدیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد محمد حسین سعیدیان
مدت :
کد: 6656
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد غفاریگلبانگ اذان1941
اثر : استاد غفاری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد غفاری
مدت :
کد: 6655
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مرحوم استاد محمد آقاتیگلبانگ اذان4184
اثر : مرحوم استاد محمد آقاتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای با صدای استاد آقاتی
مدت :
کد: 6654
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید مرتضی سادات فاطمیگلبانگ اذان3677
اثر : استاد سید مرتضی سادات فاطمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد سید مرتضی سادات فاطمی
مدت :
کد: 6653
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید محسن خدام حسینیگلبانگ اذان2095
اثر : استاد سید محسن خدام حسینی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد خدام حسینی
مدت :
کد: 6652
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر حسین کرمیگلبانگ اذان3530
اثر : استاد دکتر حسین کرمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسین کرمی
مدت :
کد: 6651
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد عباس سلیمیگلبانگ اذان4266
اثر : استاد عباس سلیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد عباس سلیمی
مدت :
کد: 6650
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حسین صبحدلگلبانک اذان2659
اثر : استاد حسین صبحدل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:40
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد صبحدل (04:40)
مدت : 04:40
کد: 6649
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حسین صبحدلگلبانک اذان3707
اثر : استاد حسین صبحدل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:30
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسین صبحدل (5:30)
مدت : 5:30
کد: 6648
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد حسینعلی شریفگلبانگ اذان3220
اثر : استاد حسینعلی شریف
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد حسینعلی شریف
مدت :
کد: 6646
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان16360
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : گلبانگ اذان با صدای استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی
مدت :
کد: 6645
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,193,683