خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- دسته : اذان- صفحه 2

اذان
   تعداد 256
استاد دکتر احمد احمد نعینعاذان جمیل جدا804
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان مقام راست742
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان 1732
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناأذان فجر360
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالأذان 2346
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالاذان جدید336
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیاذان الطاروطی للإذاعه342
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالاذان من ترکیا374
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انوراذان343
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویاذان طنطاوى رائع445
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 72467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 2399
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70153
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 1_361
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-اذان التلیفزیون المصرى358
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70110
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلآذان باستودیو اذاعة القرءان الکریم المصریة358
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 70082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاذان 3_366
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-الاذان 1959 من المسجد الاموى_352
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-الآذان من الجامع الازهر عام 1955336
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلاذان المسجد الاموى 1959355
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-آذان فى صلاة الفجر331
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان414
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان وابتهال (2)362
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966 (2)374
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدآذان نادر جداً لعبد الباسط عبد الصمد وفی قمة الروعة369
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 69014
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان و ابتهال332
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمداذان جنوب افریقیا 1966330
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 68568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,958,283