خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- دسته : اذان- صفحه 2

اذان
   تعداد 256
 گلبانگ اذان بلیطی413
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی ملا415
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان زکی راضی392
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان بساتینی384
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اذان حزین463
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد روح الله کاظم زادهاذان انتظار3152
اثر : استاد روح الله کاظم زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان شهید شیخ یدالله ابراهیم کچویی436
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان شیخ حمید اسماعیل پور752
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان6634
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان5730
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم رحیم موذن زادهگلبانگ اذان6283
اثر : استاد مرحوم رحیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مرحوم استاد محمد آقاتیگلبانگ اذان2901
اثر : مرحوم استاد محمد آقاتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسین صبحدلگلبانگ اذان2743
اثر : استاد حسین صبحدل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشگلبانگ اذان3001
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبد الرحیم384
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالنعم طوخی356
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان تسویه چی/ قاری نوجوان362
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدگلبانگ اذان1104
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعگلبانگ اذان919
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالفتاح شعشاعیگلبانگ اذان438
اثر : استاد عبدالفتاح شعشاعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسینعلی شریفگلبانگ اذان1883
اثر : استاد حسینعلی شریف
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورگلبانگ اذان1597
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سلامه376
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد حسین سعیدیانگلبانگ اذان3572
اثر : استاد محمد حسین سعیدیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان صابر277
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد احمد رزیقیگلبانگ اذان1835
اثر : استاد احمد رزیقی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان روحانی نژاد371
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانگلبانگ اذان1481
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان رحیم خاکی380
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان رافعی352
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسن ربیعیان380
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد غفاریگلبانگ اذان922
اثر : استاد غفاری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شهریار پرهیزگارگلبانگ اذان5850
اثر : استاد شهریار پرهیزگار
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعگلبانگ اذان1206
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان نکلاوی352
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان ناجی غزار347
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مرحوم محمد نقش بندیگلبانگ اذان862
اثر : استاد مرحوم محمد نقش بندی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد زاده356
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلگلبانگ اذان800
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان مصطفی یادگاری355
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سید جواد ذبیحی358
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سلیم موذن زادهگلبانگ اذان3248
اثر : حاج سلیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سلیم موذن زادهگلبانگ اذان4572
اثر : حاج سلیم موذن زاده
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویگلبانگ اذان2292
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان مجید جیریایی339
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان خدام الحسانی346
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سلمان خلیل368
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریگلبانگ اذان11924
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر حسین کرمیگلبانگ اذان2636
اثر : استاد دکتر حسین کرمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسین یزدان پناه373
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسین رستمی371
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسن ربیعیان427
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن خانچیگلبانگ اذان1496
اثر : استاد حسن خانچی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان حسین فردی373
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سعید حافظ366
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد قندیل379
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان طه ألفَشنی354
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عمرانگلبانگ اذان2030
اثر : استاد محمد عمران
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان ابراهیم الشجاعی337
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان الدمنهوری362
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیگلبانگ اذان722
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدگلبانگ اذان3421
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7903
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد کاظم نداف368
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محسن بادیا366
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد پورگلبانگ اذان891
اثر : استاد محمد پور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان تاج اصفهانی373
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7899
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد حسین سبز330
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سید حسین موسوی بلده348
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان سید عباس میرداماد324
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمد رضا ابوالقاسمی361
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد پورگلبانگ اذان1032
اثر : استاد محمد پور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عطاء الله امیدوار291
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان الزاوی291
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان النبراوی283
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریگلبانگ اذان934
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذت الجوهری258
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علیرضا احمدی295
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی محمود312
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی اربابی294
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان علی اکبر حنیفی303
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان الحسینی280
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریگلبانگ اذان1225
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناگلبانگ اذان824
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7882
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان زاهر255
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان محمدحسین ابوریه271
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7880
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالعطیف276
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7878
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالحکم273
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالغفار277
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالفتاح طاروتی283
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالفتاح طاروتی249
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالفتاح طاروتی249
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالرحیم263
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان عبدالفتاح261
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان/ حرم امام رضا ع268
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مکان : حرم امام رضا
مدت :
کد: 7870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان/ مسجد الحرام260
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مکان : مسجد الحرام
مدت :
کد: 7869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 گلبانگ اذان/ شهر مدینه262
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مکان : مدینه
مدت :
کد: 7868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حامد شاکر نژادگلبانگ اذان5257
اثر : استاد حامد شاکر نژاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 4:36
توضیحات : نغمه ملکوتی اذان با صدای نخبه قرآنی کشور، حامد شاکرنژاد (4:36)
مدت : 4:36
کد: 6711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد غفاریگلبانگ اذان3057
اثر : استاد غفاری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:33
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای محمد غفاری (5:33)
مدت : 5:33
کد: 6710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید محسن خدام حسینیگلبانگ اذان3373
اثر : استاد سید محسن خدام حسینی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:15
توضیحات : نوای ملکوتی اذان با صدای محسن خدام حسینی (5:15)
مدت : 5:15
کد: 6709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید مرتضی سادات فاطمیگلبانگ اذان6186
اثر : استاد سید مرتضی سادات فاطمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 5:24
توضیحات : نوای دلنشین اذان با صدای سید مرتضی سادات فاطمی (5:24)
مدت : 5:24
کد: 6708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,978,438,941