خدمات تلفن همراه

فهرست صحیفه امام خمینی ره

اجازه

جواز مصرف نوشابه هاي غيرالكلي كارخانجات مصادره شده - 30 خرداد 1358 پرداخت مشروط وجوه شرعيه بابت تكميل ساختمان براي اهل علم و مستحقين - 1358 ه . ش .

اجازه نامه

اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 20 ارديبهشت 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 ارديبهشت 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 ارديبهشت 1368 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 3 ارديبهشت 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 ارديبهشت 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 فروردين 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 فروردين 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 فروردين 1368 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 اسفند 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 بهمن 1367 حل مشكلات شرعي طلاب غير ايراني - 23 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 بهمن 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 آذر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 آذر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 آذر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 آبان 1367 كمك مالي به آموزش و پرورش قم - 12 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 آبان 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 مهر 1367 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 19 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 مهر 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 شهريور 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 مرداد 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 تير 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 خرداد 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 خرداد 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 ارديبهشت 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 فروردين 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 فروردين 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 فروردين 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 اسفند 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 اسفند 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 اسفند 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 بهمن 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 بهمن 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 بهمن 1366 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 18 بهمن 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 دي 1366 اجازه در امور شرعيه - 7 دي 1366 اجازه مصرف وجوه شرعي براي رفع حاجت نيازمندان - 18 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 آذر 1366 موافقت با استفاده از وجوه در اختيار صندوق قرض الحسنه ژاندارمري جهت رفع نيازپرسنل بي بضاعت و امور فرهنگي - 14 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 آذر 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 آبان 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 آبان 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 آبان 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 مهر 1366 موافقت با پيشنهاد انتقال شركت شيلات از وزارت كشاورزي به وزارت جهاد سازندگي - 30 شهريور 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 شهريور 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 مرداد 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 مرداد 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 مرداد 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 تير 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 تير 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 خرداد 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 ارديبهشت 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 ارديبهشت 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 ارديبهشت 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 فروردين 1366 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 اسفند 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 اسفند 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 بهمن 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 بهمن 1365 تامين بودجه دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم - 30 دي 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 دي 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 آذر 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 آبان 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 مهر 1365 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 27 شهريور 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 شهريور 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 مرداد 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 تير 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 تير 1365 استفاده از سهم امام "ع " در ترميم و بازسازي مدرسه علوم ديني - تير 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 ارديبهشت 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 ارديبهشت 1365 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 اسفند 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 اسفند 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 اسفند 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 اسفند 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 بهمن 1364 تخصيص بخشي از اموال و داراييهاي مصادره شده بستگان رژيم پهلوي ، به دفترتبليغات اسلامي قم - 30 بهمن 1364 خانه سازي جهت پرسنل سپاه پاسداران - 15 بهمن 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 دي 1364 اجازه در صرف وجوه شرعي جهت كمك به فقرا - دي 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 دي 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 آذر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 آذر 1364 انتقال اموال تحت نظر شهيد صدوقي به بنياد ديني و فرهنگي - 28 آذر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 آذر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 آذر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 آبان 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 آبان 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 مهر 1364 استفاده از سهم امام "ع " براي خريد ماشينهاي راهسازي جهت كمك به مردم محروم "بشاگرد" - 7 مهر 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 شهريور 1364 صرف سهمين جهت هزينه ساختمان مدرسه علميه بابل - 18 شهريور 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 شهريور 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 مرداد 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 مرداد 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 تير 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 تير 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 خرداد 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 خرداد 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 ارديبهشت 1364 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 بهمن 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 بهمن 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 بهمن 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 بهمن 1363 اجازه در تصدي امور مربوط به ولي فقيه در سازمان اوقاف - 25 دي 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 دي 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 دي 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 آبان 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 آبان 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 مهر 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 مهر 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 شهريور 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 شهريور 1363 پرداخت شهريه طلاب - 12 شهريور 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 شهريور 1363 دخالت سازمان اوقاف در امور موقوفات بدون متولي - 21 مرداد 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 مرداد 1363 استفاده از دارايي بنياد مستضعفان براي ساختمان تعليمات اسلامي خواهران - 10 مرداد 1363 اجازه استفاده از اراضي شهري و داراييهاي غارت شده به وسيله خاندان پهلوي ، جهت خانه سازي براي محرومان - 10 مرداد 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 مرداد 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 مرداد 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 تير 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 تير 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 تير 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 خرداد 1363 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 24 ارديبهشت 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 ارديبهشت 1363 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 ارديبهشت 1363 پرداخت پاداش خدمتي به نيروهاي امنيتي و حفاظتي ستاد مشترك ارتش - 6 اسفند 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 بهمن 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 دي 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 آذر 1362 اجازه در اخذ وجوه شرعي - 8 آبان 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 آبان 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - آبان 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 مهر 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - مهر 1362 اجازه صرف وجوه شرعيه - 30 مرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 مرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 مرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 مرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 تير 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - خرداد 1362 اجازه رسيدگي و نظارت بر امور مالي فرزندان صغير شهيدان و مواردي كه نياز به اجازه "ولي فقيه " دارد - 9 خرداد 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 ارديبهشت 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 ارديبهشت 1362 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 اسفند 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 اسفند 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 اسفند 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 اسفند 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 آذر 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 آبان 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 آبان 1361 موافقت با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان و انتخابات ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي - 28 مهر 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه ؛ و انتصاب نماينده در پاكستان - 11 مهر 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 شهريور 1361 پرداخت هزينه ساخت مسجد "خانوك - از توابع استان كرمان "، از محل وجوهات - 8 شهريور 1361 تفويض اختيار امور واگذار شده به شهيد صدوقي - 29 تير 1361 تعيين تكليف براي اموال مرحوم صاحب الزماني - 18 ارديبهشت 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 ارديبهشت 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 فروردين 1361 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 بهمن 1360 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 بهمن 1360 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 بهمن 1360 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 دي 1360 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 29 آبان 1360 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 29 آبان 1360 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1360 ه . ش . اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 2 آبان 1360 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 4 مهر 1360 اجازه در امور حسبيه و اخذ وجوه شرعيه - 22 مرداد 1360 موافقت با درخواست عضويت آقاي مهدوي كني در شوراي بهزيستي كشور - 21 ارديبهشت 1360 اجازه استفاده از سهم امام "ع " براي رفع مشكلات مجروحين و معلولين - 20 ارديبهشت 1360 موافقت با تغيير در اساسنامه موسسه خيريه همدانيان (1) - آذر 1359 مجوز استفاده از سهم امام "ع " در امور تبليغات اسلامي در پيشاور پاكستان - 8 آذر 1359 مجوز مصرف بخشي از وجوه اوقاف جهت جبهه ها، آوارگان جنگي و ترميم خرابيها - 5 آذر 1359 اجازه استفاده از مازاد كمكهاي نقدي به زلزله زدگان جهت ترميم خرابيهاي جنگي - 5 آذر 1359 استقلال فعاليتهاي آستان مقدس قم از ساير ارگانها و نهادها - 25 شهريور 1359 تصدي امور حسبيه و شرعيه - 1 تير 1359 تفويض اختيارات به رئيس جمهور - 17 ارديبهشت 1359 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 اسفند 1358 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 10 آذر 1358 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 آبان 1358 تاييد انتصاب امام جمعه شهركرد - 17 شهريور 1358 اجازه شرعي - 6 مرداد 1358 اجازه در امور حسبيه و اخذ وجوه شرعيه - 22 تير 1358 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 خرداد 1358 اجازه در تصدي امور شرعيه و اخذ وجوه - 10 خرداد 1358 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 فروردين 1358 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 دي 1357 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 دي 1357 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 خرداد 1357 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 6 خرداد 1357 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 2 ارديبهشت 1357 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 دي 1356 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 آذر 1356 اجازه امور شرعيه - 24 دي 1355 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 ارديبهشت 1355 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 تير 1354 اجازه صرف وجوهات شرعيه در رابطه با شش مورد مندرج در نامه - اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 ارديبهشت 1354 اجازه در امور شرعيه - 8 ارديبهشت 1354 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 فروردين 1354 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 دي 1353 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 آذر 1353 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 مرداد 1353 پاسخ نامه و اجازه اخذ و صرف وجوه شرعي در موارد مقرر - ارديبهشت 1353 اجازه در امور حسبيه و شرعيه "براي روستاها و مناطقي از كشور افغانستان " - بهمن 1352 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 بهمن 1352 اجازه شرعيه - 9 بهمن 1352 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 آبان 1352 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 ارديبهشت 1352 اجازه در اخذ سهم امام "ع " - 16 ارديبهشت 1352 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 بهمن 1351 اجازه در امور حسبيه وشرعيه "براي شهرهاي افغانستان " - 29 آبان 1351 صدور اجازه براي صرف وجوه شرعي - آبان 1351 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 13 تير 1351 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 تير 1351 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1351 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 مهر 1350 اجازه شرعيه - 2 مهر 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 مرداد 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 تير 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 تير 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 تير 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 تير 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 خرداد 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 ارديبهشت 1350 صدور اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 ارديبهشت 1350 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - ارديبهشت 1350 اجازه شرعيه - 19 دي 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه "براي مناطقي در افغانستان " - 22 آذر 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 آذر 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 آذر 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 مهر 1349 صدور اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 شهريور 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 شهريور 1349 اجازه در امور شرعيه - 14 شهريور 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 مرداد 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 مرداد 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 تير 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 تير 1349 اجازه درباره امور حسبيه و شرعيه - 16 تير 1349 اجازه در امور شرعيه - 17 خرداد 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 خرداد 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 ارديبهشت 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 فروردين 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 فروردين 1349 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 بهمن 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 دي 1348 صدور اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 آبان 1348 اجازه در امور شرعيه - 12 آبان 1348 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 12 مهر 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 شهريور 1348 اجازه در امور شرعيه - 4 شهريور 1348 اجازه در امور شرعيه - 4 شهريور 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 مرداد 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 مرداد 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 تير 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 تير 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 خرداد 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 خرداد 1348 اجازه در امور شرعيه - 2 ارديبهشت 1348 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 اسفند 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 اسفند 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 اسفند 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 بهمن 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 دي 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 آبان 1347 اجازه اخذ سهم سادات - 12 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 آبان 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 مهر 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 مهر 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 شهريور 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 ارديبهشت 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 فروردين 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 فروردين 1347 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 بهمن 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 بهمن 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 دي 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 مهر 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 شهريور 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 شهريور 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 فروردين 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 فروردين 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 فروردين 1346 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 اسفند 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 آذر 1345 اجازه مصرف وجوهات شرعي - اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 آذر 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 آبان 1345 تنفيذ اجازه نامه امور شرعيه - 1345 ه . ش . اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 شهريور 1345 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 2 شهريور 1345 اجازه در توكيل - 23 مرداد 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 خرداد 1345 استفاده از سهم مبارك امام "ع " براي تعمير مسجد و مدرسه - اوايل خرداد 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 ارديبهشت 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 21 ارديبهشت 1345 اجازه در امور شرعيه - ارديبهشت 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 ارديبهشت 1345 پاسخ به پرسشي درباره تعمير حمام روستا - ارديبهشت 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 فروردين 1345 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 اسفند 1344 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 اسفند 1344 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 آذر 1344 اجازه در امور شرعيه و حسبيه - 19 آذر 1344 اختصاص ثلث سهم امام "ع " براي كمك به فقرا و مستمندان - 14 آذر 1344 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1 آبان 1344 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 5 آبان 1343 اجازه در امور شرعيه - 20 مهر 1343 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 20 مهر 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 24 شهريور 1343 پاسخ نامه در مورد وجوه شرعي و. . . - 12 شهريور 1343 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 5 شهريور 1343 اجازه در اخذ وجوه شرعيه - 3 شهريور 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 مرداد 1343 پاسخ نامه در مورد وجوه شرعيه - 1 مرداد 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 تير 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 خرداد 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 30 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 18 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 7 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 4 ارديبهشت 1343 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 فروردين 1343 صدور اجازه براي رفع نيازهاي مستمندان از سهم مبارك امام "ع " - 24 دي 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 دي 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 آبان 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 5 خرداد 1342 اجازه نامه امور حسبيه و شرعيه - 31 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 16 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 11 ارديبهشت 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 31 فروردين 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 فروردين 1342 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 29 دي 1341 مسافرت همسر و فرزند امام خميني - 27 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 25 دي 1341 اجازه نامه امور حسبيه و شرعيه - 23 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 10 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 6 دي 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 23 آذر 1341 اجازه نامه اخذ وجوه شرعيه - 1341 ه . ش . اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 آذر 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 19 مهر 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 9 فروردين 1341 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 17 بهمن 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 1340 ه . ش . اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 بهمن 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 بهمن 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 بهمن 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 22 دي 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 دي 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 26 آبان 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 14 آبان 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 15 تير 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 تير 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 12 خرداد 1340 اجازه در نقل حديث و امور حسبيه و شرعيه - 9 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 3 خرداد 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 2 خرداد 1340 اجازه در نقل حديث و تصرف در وجوه شرعيه - 28 ارديبهشت 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 28 ارديبهشت 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 ارديبهشت 1340 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 27 ارديبهشت 1340 اجازه در امور حسبيه - 17 فروردين 1340

اجازه نامه (1)

اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 20 مهر 1343

استفتا

خروج ارز از كشور - 4 اسفند 1358 صلاحيت رئيس جمهور - 29 دي 1358

استفسار

پاسخ به چندين پرسش - دي 1357

پاسخ استفتا

جمع آوري تصاوير شهدا از بزرگراه تهران - قم - 26 فروردين 1368 موافقت با تخصيص درآمد ملك موقوفه به مخارج مدرسه علميه خواهران در كرمان - 17 دي 1367 بازي شطرنج و خريد و فروش آلات موسيقي - 19 شهريور 1367 اشتغال زندانيان در كارهاي مفيد، با دريافت حق الزحمه - 13 بهمن 1366 شرط اعمال ولايت از سوي فقيه جامع الشرايط - 29 دي 1366 حكم تماشاي فيلمهاي تلويزيوني شهوت انگيز - 3 دي 1366 برنامه هاي نمايشي و فيلمهاي تلويزيون - 30 آذر 1366 حق دولت در تعيين شروط الزامي براي واحدهاي بهره مند از خدمات دولتي - 16 آذر 1366 معادن مكشوفه در املاك شخصي - 2 آبان 1366 پاسخ استفتاي اجاره بهاي منازل مصادره شده - 26 شهريور 1366 خمس - 7 فروردين 1366 موقوفات آستان قدس رضوي - 26 خرداد 1365 قلمرو احكام سلطانيه و تعزيرات شرعي - 16 بهمن 1364 تغيير پرداخت دينار به عنوان ديه به پول رايج - 2 دي 1364 استفتا در مورد پرداخت ديه نقدي - 9 ارديبهشت 1364 فروش اموال غايبين به قيمت عادلانه مشروط به رعايت حقوق مالكين و استردادحقوق آنان در صورت مراجعه - 9 فروردين 1364 پرداخت جايزه به سپرده گذاران بانك - 29 اسفند 1363 حق الله و حق الناس - 27 بهمن 1363 دريافت خمس و وجوه شرعي از متهمان مشمول عفو - 8 بهمن 1363 حق سرپرستي اولاد "حق الحضانه " - 1363 ه. ش . فروش پول رايج كشور توسط مسافران در خارج كشور - 14 مرداد 1363 اختيار دادستان كل بر توقيف حكم در صورت تشخيص حرج - 8 مرداد 1363 تخلف از قوانين رانندگي و مقررات گمرك - 7 تير 1363 وحدت رويه قضايي و ايجاد تناسب بين جرم و مجازات - 7 تير 1363 ممنوعيت استفاده از سهم امام "ع " در تبليغات انتخاباتي - 12 خرداد 1363 پاسخ استفتا اتلاف مال مدعي توسط مدعي عليه ؛ مطالبه خسارات اقامه دعوي - 1362 ه . ش . نهي خريد و فروش ترياك و بيان مورد حكم "افساد في الارض " - 28 بهمن 1362 پاسخ سئوال تلفني در مورد كالبد شكافي شهيدان بمبارانهاي شيميايي در اتريش - 17 بهمن 1362 محترم بودن جان و مال پيروان اديان ديگر در حكومت اسلامي - 3 بهمن 1362 استفاده از آرم جمهوري اسلامي بر روي سكه هاي رايج - 7 آبان 1362 فريضه نماز جماعت در ادارات ، كارخانه ها و بانكها در وقت اداري - 23 مهر 1362 تاييد امامت جمعه در شهر كلاستال آلمان - مرداد 1362 اختيارات و وظايف مجلس و دولت در مرحله بررسي لايحه تهيه و توزيع كالا - ارديبهشت 1362 مرجع تشخيص "شبه عمد بودن قتل " در تصادف منجر به قتل - 4 ارديبهشت 1362 قانون واگذاري اراضي موات شهري به وزارت مسكن - 20 بهمن 1361 ولايت اداري - دي 1361 مالكيت ارز حاصل از فروش نفت - 9 آبان 1361 مشورت با شوراي نگهبان درباره قانون مجازات در امر تعزيرات - 22 شهريور 1361 پاسخ سئوال در مورد ملاك تشخيص موضوع و مصداق - 1360 ه . ش . پاسخ امام خميني به سئوال آقاي سيد مرتضي پسنديده در مورد احداث ساختمان درزمين غصبي و پيامدهاي حقوقي آن - اسفند 1359 پاسخ استفتا در مورد استفاده از اجزاي حيوانات تزكيه نشده و حرام گوشت در صنعت دامداري ، مرغداري و ديگر صنايع - اسفند 1359 مالكيت اراضي موات - 25 بهمن 1359 موافقت با وصول مطالبات شبكه بانكي كشور از اموال طاغوتيان فراري - 5 آذر 1359 وظيفه بنياد شهيد نسبت به كشته شدگان در غير مناطق جنگي - 23 شهريور 1359 حق طلاق براي زنان در صورت اشتراط - 7 آبان 1358 غصب اراضي كشاورزي و كشت و زرع در آنها - مهر 1358 چاپ لفظ جلاله و اسما شريفه - 1358 ه . ش . حكم معاملات اجناس قاچاق - 17 فروردين 1358 عدم اعتبار سوگند نظاميان در زمان طاغوت - 22 بهمن 1357 سود سهام بانك - اواخر سال 1356 ه . ش . لزوم حفظ حرمت مراجع تقليد؛ اجازه شرعي ، نماز و . . . - پاسخ به سوالات شرعي - 1355 ه . ش . جواز استفاده از وجوه شرعيه در نشر كتابهاي ديني - خرداد 1355 پاسخ به دو پرسش شرعي - 1354 ه . ش . تحريم شركت مردم در حزب رستاخيز - اسفند 1353 صرف وجوه براي نشر كتابهاي اسلامي - سياسي - 13 اسفند 1353 پاسخ استفتا در مورد پرداخت وجوه شرعيه - اجازه صرف وجوه شرعيه براي خانواده زندانيان سياسي - 26 آبان 1350 انجمن حجتيه ، اجازه استفاده از وجوهات جهت مبارزه با بهائيت - 15 مهر 1349 لغو اجازه نامه مويدان رژيم - 1347 ه . ش . پاسخ استفتا در مورد فرقه بهائيت - خرداد 1342 اعطاي وكالت به آقاي سيد محي الدين طالقاني در اجاره اموال موقوفه - ارديبهشت 1342

پاسخ استفسار

ارجاع امر تشخيص حكم به رئيس ديوانعالي كشور، در موردي كه سوال شده است - 18 بهمن 1367

تاييد حكم

تاييد انتصاب فرمانده سپاه پاسداران - 28 تير 1359

تاييديه

حق برداشت حساب جاري پانصد "دفتر امام خميني " - 1 شهريور 1362 حق برداشت وجوه شرعي سپرده در بانك صادرات - 9 دي 1361 تاييد مراتب امانتداري و خدمات آقايان حسن صانعي ، سيد هاشم رسولي محلاتي ومحمد حسن رحيميان - 15 آذر 1361

حكم

لزوم تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اصل 49 قانون اساسي - 28 ارديبهشت 1368 واگذاري اختيارات " بنياد عفت " به سازمان زندانها - 15 ارديبهشت 1368 انتصاب نماينده در هيات واگذاري زمين - 9 ارديبهشت 1368 تعيين نمايندگان براي رسيدگي به وجوه و اموال مجهول المالك و. . . - 6 ارديبهشت 1368 تدوين متمم قانون اساسي - 4 ارديبهشت 1368 تامين آب آشاميدني مردم سمنان با همكاري روحانيت منطقه . - ارديبهشت 1368 معافيت مالياتي آستان قدس رضوي و شركتها و موسسات وابسته - 20 فروردين 1368 لزوم ارسال درخواست عفو زندانيان از طريق رئيس ديوانعالي كشور - 19 فروردين 1368 ماموريت تحويل و صرف كمكهاي مردمي "در اختيار ستاد كمكهاي مردمي " به جبهه هاي جنگ - 18 فروردين 1368 رسيدگي به درخواست وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي - 14 فروردين 1368 تعيين رئيس سازمان تبليغات اسلامي - 14 فروردين 1368 ماموريت رسيدگي سريع به وضعيت زندانيان بلاتكليف - 27 اسفند 1367 كمك براي احداث ساختمان "كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي " - 24 اسفند 1367 تعيين نماينده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - 18 اسفند 1367 تامين مخارج دفتر اسناد انقلاب اسلامي - 8 اسفند 1367 لزوم نظارت بر تدوين كتابهاي درسي و جلوگيري از تحريف تاريخ در كتابهاي درسي - 4 اسفند 1367 عفو زندانيان - 29 بهمن 1367 وظايف شورايعالي قضايي - 26 بهمن 1367 فتواي قتل سلمان رشدي ، نويسنده كتاب كفرآميز آيات شيطاني - 25 بهمن 1367 انتصاب رياست سازمان عقيدتي - سياسي - 24 بهمن 1367 لزوم برخورد قاطع با اعمال خلاف عفت در تنكابن - 24 بهمن 1367 تقسيم كار در قوه قضاييه - 23 بهمن 1367 عفو زندانيان وابسته به گروهكها - 19 بهمن 1367 حدود وظايف سپاه پاسداران در حفاظت از هواپيماها و لزوم برخورد شايسته با مردم از سوي مامورين فرودگاه - 3 بهمن 1367 ماموريت رسيدگي به پرونده هاي راكد در شورايعالي قضايي - 1 بهمن 1367 هشدار به مسئولين قضايي و ماموريت رسيدگي به مشكلات قضايي شهرستان سيرجان و درود - 23 دي 1367 ماموريت قضايي جهت رسيدگي به گزارشات شهرهاي سمنان ، سيرجان ، اسلام آباد ودرود - 11 دي 1367 موافقت با عفو زندانيان و محكومين پس از تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر - 10 دي 1367 اجازه در امور حسبيه و شرعيه - انتصاب امام جمعه و نماينده در آبادان - 7 دي 1367 انتصاب سرپرست امور جانبازان و فرمان ايجاد تشكيلات مناسب در اين بنياد - 3 آذر 1367 موافقت با استفاده از ساختمانهاي توقيفي دادستاني براي خوابگاه دانشجويان - 2 آذر 1367 انتصاب امام جمعه بوشهر - 2 آذر 1367 اقدامات رفاهي براي معلولان - آذر 1367 تاكيد برتحويل اسناد و مدارك مربوط به امام خميني موجود در مراكز مختلف - 22 آبان 1367 تامين بخشي از هزينه احداث ساختمان مسكوني براي طلبه هاي مشهد - 19 آبان 1367 انتصاب امام جمعه يزد - 13 آبان 1367 رفع مشكلات و كمبودهاي زندانيان - 8 آبان 1367 موافقت با مصرف اموال مكشوفه طبق موازين شرعي جهت رفع نيازهاي وزارت اطلاعات - 8 آبان 1367 سرپرستي ميراث فرهنگي "اموال عتيقه اي و موزه اي " - آبان 1367 ضوابط گزينش دانشجو - 2 مهر 1367 ماموريت تنظيم و تدوين آثار امام خميني - 17 شهريور 1367 مخالفت با استعفاي نخست وزير - 15 شهريور 1367 لغو حق تعزيرات حكومتي واگذار شده به قوه مجريه - 13 شهريور 1367 حدود اختيارات وزارت كشور درباره نيروهاي انتظامي - 3 شهريور 1367 تشكيل دادگاه ويژه تخلفات جنگ - 2 مرداد 1367 انتصاب عضو شوراي نگهبان - 4 تير 1367 تعيين هيات سرپرستي مدارس طلاب كرمانيها در قم و كرمان - 24 خرداد 1367 انتصاب جانشين فرماندهي كل قوا - 12 خرداد 1367 رسيدگي به انتخابات مجلس شوراي اسلامي در گرگان - ارديبهشت 1367 انتصاب رئيس جديد ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران - 13 ارديبهشت 1367 رسيدگي به شكايات در برخي از حوزه هاي انتخاباتي - 3 ارديبهشت 1367 تعيين نماينده جهت بررسي انتخابات مرحله دوم مجلس شوراي اسلامي - ارديبهشت 1367 انتصاب امام جمعه دمشق - 12 اسفند 1366 موافقت با پيشنهاد تعليق مدت محكوميت برخي از زندانيان - 10 اسفند 1366 حدود اختيارات جانشين نماينده رهبري در سپاه پاسداران - 19 بهمن 1366 موافقت با تعيين قائم مقام سازمان عقيدتي - سياسي شهرباني كل كشور - 24 دي 1366 قانون قصاص و حدود و ديات - 19 آذر 1366 موافقت با ترفيع درجه فرمانده ژاندارمري - 28 آبان 1366 موافقت با ترفيع درجه فرمانده ژاندارمري و شهرباني - 25 آبان 1366 حكم تخلف از مقررات شهرداري - 25 آبان 1366 واگذاري اختيار صدور دستور اجراي احكام - 23 آبان 1366 اجازه صرف اموال و وجوه مجهول المالك و مسترد شده از متهمان براي رفع نيازخانواده زندانيان - 26 مهر 1366 حكم اعدام شخص مفسد - 9 مهر 1366 موافقت با ادامه بهره برداري از واحدهاي صنعتي و توليدي واگذار شده به بنياد شهيد - 2 مهر 1366 اجازه سرپرستي اموال و املاك طاغوتيان فراري تا تعيين تكليف قانوني - 21 شهريور 1366 انتصاب مجدد سرپرست حجاج بيت الله الحرام - 18 شهريور 1366 انتصاب نماينده در كميته انقلاب اسلامي - 22 مرداد 1366 موافقت با انتقال اموال مصادره شده به بنياد 15 خرداد - 17 مرداد 1366 انتصاب امام جمعه شهركرد و اجازه امور حسبيه و شرعيه - 20 تير 1366 عفو سيد هادي هاشمي - 16 تير 1366 انتصاب حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت - 25 خرداد 1366 انتصاب دادستان دادسراي ويژه روحانيت - 25 خرداد 1366 عفو زندانيان - 3 خرداد 1366 موافقت با انتصاب سرپرست حفاظت اطلاعات ستاد كل سپاه پاسداران - 4 فروردين 1366 تامين ادوات نظامي - 11 بهمن 1365 انتصاب فرمانده نيروي هوايي ارتش - 10 بهمن 1365 نحوه برخورد با سيد مهدي هاشمي - 24 دي 1365 فروش و چگونگي مصرف اموال مجهول المالك - 23 دي 1365 اجازه صرف اموال مجهول المالك براي رفع نياز فقرا و افراد بي بضاعت - 18 دي 1365 تعيين متولي براي بقاع متبركه و اماكن مقدسه - 8 دي 1365 تعيين ناظر بر موقوفات مدرسه ديني مروي تهران - 29 آذر 1365 افتتاح حساب بانكي مربوط به اصل 49 قانون اساسي - 15 آبان 1365 تفويض اختيارات - 5 آبان 1365 لزوم مشاركت دولت و ديگر ارگانها در امر احداث سد 15 خرداد قم - 16 مهر 1365 گزارش فرماندهي سپاه پاسداران در رابطه با نياز سپاه به افزايش تعداد هليكوپتر - 11 شهريور 1365 انتصاب فرمانده نيروي زميني ارتش - 11 مرداد 1365 انتصاب دو تن از اعضاي شورايعالي دفاع - 23 تير 1365 انتصاب فرماندهي كميته انقلاب اسلامي - 11 تير 1365 انتصاب رئيس ديوانعالي كشور - 7 تير 1365 انتصاب مجدد سه تن از فقهاي شوراي نگهبان - 22 خرداد 1365 عفو زندانيان - 11 خرداد 1365 تشويق پرسنل يگانهاي پدافند هوايي - 31 فروردين 1365 ماموريت رسيدگي به مسائل فرهنگي و آموزشي فرزندان شهدا، اسرا و مفقودين - 6 فروردين 1365 عفو زندانيان - 6 بهمن 1364 تاييد چاپ تصوير شهيد مدرس روي اسكناسها - 7 آذر 1364 فرمان تشكيل هيات ويژه براي برخورد با افراد فاسد و ضد انقلاب در خوزستان - تعيين هيات براي تعيين حدود تعزيرات - 28 آبان 1364 تفويض بخشي از اختيارات فرماندهي كل قوا در نيروهاي انتظامي به وزير كشور - 22 آبان 1364 انتصاب سرپرست كميته هاي انقلاب اسلامي - 21 آبان 1364 انتصاب سرپرست حجاج - 7 مهر 1364 تشكيل و تجهيز نيروهاي سه گانه در سپاه پاسداران - 26 شهريور 1364 تنفيذ حكم رياست جمهوري - 13 شهريور 1364 انتصاب سرپرست حجاج بيت الله الحرام - 28 تير 1364 انتصاب دادستان كل كشور - 19 تير 1364 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 11 تير 1364 ماموريت رسيدگي و حل اختلاف بين علماي شيراز - 10 تير 1364 اجازه استفاده از اموال مصادره اي محاكم انقلاب اسلامي براي رفع نياز محرومين - 8 تير 1364 انتصاب فرمانده جديد نيروي دريايي - 6 تير 1364 ماموريت رسيدگي به گزارش هيات مديره گروه پزشكي برزويه - 26 خرداد 1364 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 25 خرداد 1364 قانون مصوب مجلس درباره قوه قضاييه - 22 خرداد 1364 انتصاب امام جمعه باختران "كرمانشاه " - 22 خرداد 1364 عدم موافقت با استعفا - 11 خرداد 1364 عفو زندانيان - 6 خرداد 1364 تعيين نماينده در ستاد نظارت بر انتخاب سه نفر عضو شورايعالي قضايي - 5 خرداد 1364 موافقت با ادامه اداره موسسه علميه و خيريه حضرت ولي عصر "عج " توسط هيات مديره قبلي - 31 ارديبهشت 1364 موافقت با تامين هزينه مكتب جامعه الزهراي قم توسط بنياد مستضعفان - 30 ارديبهشت 1364 انتصاب نماينده در دفتر تبليغات اسلامي قم - 25 ارديبهشت 1364 موافقت با شرايط پيشنهادي عفو زندانيان - 25 ارديبهشت 1364 عفو زندانيان - 15 ارديبهشت 1364 عفو زندانيان - 7 ارديبهشت 1364 عفو زندانيان - 18 فروردين 1364 واگذاري اداره دارالتبليغ اسلامي قم به دفتر تبليغات اسلامي قم - 29 اسفند 1363 انتصاب امام جماعت مسجد سيد عزيز الله "تهران " - 7 اسفند 1363 عفو زندانيان - 11 دي 1363 عفو زندانيان - 8 دي 1363 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 5 دي 1363 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 18 آذر 1363 انتصاب نماينده در بوشهر - 17 آبان 1363 عفو زندانيان - 4 آبان 1363 انتصاب رياست ستاد مشترك ارتش - 3 آبان 1363 انتصاب نماينده در شورايعالي دفاع - 1 آبان 1363 انتصاب امام جمعه همدان - 10 مهر 1363 عفو و تقليل محكوميت زندانيان - مهر 1363 عفو و تخفيف مدت محكوميت زندانيان - 5 مهر 1363 انتصاب متولي مدرسه مروي و موقوفات آن - 26 شهريور 1363 تعيين اعضاي هيات موسس مكتب خواهران "قم " - جامعه الزهرا "س " - 31 مرداد 1363 انتصاب مسئولان دبيرخانه مركزي ائمه جمعه - 29 مرداد 1363 عفو و تخفيف محكوميت زندانيان - 14 مرداد 1363 عفو زندانيان - 25 تير 1363 تعيين نماينده در سازمان عقيدتي - سياسي ژاندارمري - 23 تير 1363 عفو و تخفيف محكوميت زندانيان - 10 تير 1363 عفو و تقليل مدت محكوميت زندانيان - 9 تير 1363 تامين هزينه هاي شوراي سرپرستي طلاب غير ايراني - 29 خرداد 1363 عفو زندانيان - 11 خرداد 1363 عفو و تقليل مدت محكوميت زندانيان - 7 خرداد 1363 عفو زندانيان - 6 خرداد 1363 عفو زندانيان - 15 ارديبهشت 1363 عفو زندانيان - 16 فروردين 1363 عفو زندانيان - 27 اسفند 1362 موافقت با بخشنامه چگونگي عفو محكومان و زندانيان - 16 اسفند 1362 عفو زندانيان - 13 اسفند 1362 انتصاب فرمانده عمليات والفجر - 30 بهمن 1362 عفو و تقليل مدت محكوميت زندانيان - 26 بهمن 1362 عفو و تقليل مدت محكوميت زندانيان - 16 بهمن 1362 عفو زندانيان - 4 بهمن 1362 ماموريت بررسي مجدد لايحه تعزيرات - 9 دي 1362 عفو و تقليل محكوميت زندانيان - 8 دي 1362 افزايش حوزه مسئوليت آقاي محلاتي در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - 26 آذر 1362 دستور رسيدگي به گزارش فرمانده كل سپاه پاسداران در رابطه با موقعيت جبهه هاي جنگ و عمليات آتي - 7 آبان 1362 مطالبات ايران از امريكا و ساير كشورها - 1 آبان 1362 تعيين سرپرست موسسه اسلامي نارمك و انتصاب امام جماعت مسجد جامع نارمك "تهران " - 15 مهر 1362 ماموريت تشكيل "ستاد كمك رساني به مردم مناطق بمباران شده " - 14 مهر 1362 عفو زندانيان - 30 شهريور 1362 تخفيف مجازات و عفو زندانيان - شهريور 1362 عفو زندانيان - 19 شهريور 1362 رعايت مقررات انضباطي در سپاه پاسداران - 13 شهريور 1362 انتصاب امام جمعه خمين - 7 شهريور 1362 عفو زندانيان - 30 مرداد 1362 عفو و تخفيف مجازات زندانيان - 12 مرداد 1362 انتصاب نماينده در استان زنجان - 5 مرداد 1362 دستور رسيدگي به شكايت وزارت مسكن در رابطه با واگذاري بي ضابطه اراضي شهري - تير 1362 ماموريت هماهنگي بين ائمه جمعه سراسر كشور - 24 تير 1362 انتصاب سرپرست بنياد 15 خرداد - 22 تير 1362 نگراني امام از كمبود نان و نابساماني - 16 تير 1362 انتصاب عضو فقهاي شوراي نگهبان - 12 تير 1362 انتصاب عضو فقهاي شوراي نگهبان - 11 تير 1362 انتصاب عضو فقهاي شوراي نگهبان - 11 تير 1362 انتخاب نماينده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و تاكيد بر رعايت قوانين و حفظسلسله مراتب در سپاه - 8 تير 1362 تعيين نماينده در استان لرستان - 5 تير 1362 عفو زندانيان - 5 تير 1362 تعيين سرپرست سازمان صدا و سيما - رد شايعه دخالت اعضاي بيت و دفتر امام خميني بدون نظر ايشان - 4 تير 1362 مجاز نبودن افراد غيرمسئول در پاسخ به سوالات شرعي "در دفتر امام خميني "- صرفه جويي در استفاده از تلفن - 31 خرداد 1362 تاييد صلاحيت كانديداهاي عضويت در شورايعالي قضايي - 21 خرداد 1362 تشكيل هياتي براي رسيدگي به پرونده زندانيان - 19 خرداد 1362 ادامه كار ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي امام خميني توسط قوه قضاييه - 10 خرداد 1362 احراز صلاحيت اعضاي شورايعالي قضايي - 3 خرداد 1362 موافقت با تشكيل "ستاد اصلاح امور زندانها"(1) - 2 خرداد 1362 انتصاب فرمانده نيروي دريايي - 10 ارديبهشت 1362 انتخاب نماينده در كاشان - 4 ارديبهشت 1362 ماموريت ايجاد هماهنگي امور ارتش و سپاه پاسداران - 15 فروردين 1362 عفو زندانيان - 26 اسفند 1361 انتصاب امام جمعه خمين - 2 اسفند 1361 انتصاب نماينده شرعي در كشور سوريه و لبنان - اجازه اخذ و صرف وجوهات - 28 بهمن 1361 موافقت با ضوابط پيشنهادي براي عفو زندانيان - 20 بهمن 1361 عفو محكومان - 19 بهمن 1361 ضرورت اجرا و پيگيري "فرمان هشت ماده اي " درباره برخورد با متخلفين ومتجاوزين به حقوق مردم - 13 بهمن 1361 تعيين سرپرست حوزه علميه باختران "كرمانشاه "(1) - 6 بهمن 1361 انتصاب نماينده در ستاد نظارت بر انتخابات شورايعالي قضايي - 5 بهمن 1361 انتصاب عضو فقهاي شوراي نگهبان - 28 دي 1361 موافقت با استعفاي عضو شوراي نگهبان - 19 دي 1361 انحلال هياتهاي گزينش در سراسر كشور، و تاسيس هياتهاي داراي صلاحيت - 15 دي 1361 اجازه اجراي مقررات انضباطي در مورد متخلفين نظامي و انتظامي - 14 دي 1361 انتصاب توليت مدرسه و مسجد شهيد مطهري - 12 دي 1361 انتصاب رياست محكمه قضات - 9 دي 1361 انتصاب نماينده در استان گيلان و اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 8 دي 1361 تعيين اعضاي "ستاد پيگيري فرمان هشت ماده اي "(1) - 4 دي 1361 انتصاب نماينده در گرگان - 11 آذر 1361 انتصاب امام جمعه كرمانشاه - 27 آبان 1361 عفو زندانيان - 26 آبان 1361 عفو زندانيان - 18 آبان 1361 انتصاب امام جمعه خرم آباد - 4 مهر 1361 عفو محكومان استان خراسان - شهريور 1361 عفو زندانيان - 7 شهريور 1361 انتصاب نماينده در سپاه پاسداران - 3 شهريور 1361 ادامه ماموريت نماينده امام خميني در كردستان - 2 شهريور 1361 انتصاب سرپرست كميته هاي انقلاب اسلامي - 17 مرداد 1361 انتصاب نماينده در امور حج و سرپرست حجاج بيت الله الحرام - 14 مرداد 1361 عفو زندانيان - 12 مرداد 1361 حدود اختيارات دادستان كل كشور - 9 مرداد 1361 ماموريت رسيدگي به عوامل ترور شخصيتهاي مذهبي و سياسي - 15 تير 1361 انتصاب امام جمعه يزد - 15 تير 1361 عفو زندانيان - 6 تير 1361 انتصاب امام جمعه زنجان - 26 خرداد 1361 انتصاب نماينده در شورايعالي بازسازي مناطق جنگي - 18 خرداد 1361 انتصاب عضو هيات امناي بنياد 15 خرداد - 29 ارديبهشت 1361 انتصاب نماينده در نهضت سوادآموزي - 21 ارديبهشت 1361 انتصاب نماينده در سازمان هلال احمر - 13 ارديبهشت 1361 عفو و تخفيف محكوميت زندانيان - 11 فروردين 1361 ماموريت رسيدگي به ترفيع و تشويق درجه داران و كارمندان نيروي انتظامي - 27 اسفند 1360 انتصاب به عضويت شوراي نگهبان - 21 اسفند 1360 انتصاب مسئول هماهنگي تبليغات خارج كشور - 28 بهمن 1360 عفو زندانيان - 21 بهمن 1360 عفو زندانيان كردستان - 28 دي 1360 عفو زندانيان - 22 دي 1360 عفو زندانيان - 22 دي 1360 عفو زندانيان - 22 دي 1360 عفو زندانيان - 22 دي 1360 انتصاب نماينده در جهاد سازندگي - 13 دي 1360 انتصاب امام جمعه شيراز - 10 دي 1360 انتصاب به عضويت ستاد انقلاب فرهنگي - 2 دي 1360 انتصاب به عضويت ستاد انقلاب فرهنگي - 2 دي 1360 انتصاب نماينده در سپاه پاسداران - 23 آذر 1360 ضرورت جلوگيري از اعمال خودسرانه افراد غير مسئول - 16 آذر 1360 انتصاب رياست بنياد مستضعفان - 13 آذر 1360 انتصاب توليت آستانه حضرت احمد بن موسي بن جعفر "شاهچراغ " و حضرت مير سيد محمد"ع " در شيراز - 5 آذر 1360 عفو محكومين - 1 آذر 1360 انتصاب امام جمعه تبريز - 21 آبان 1360 عدم موافقت با استعفاي آقاي لطف الله صافي از شوراي نگهبان - آبان 1360 اجازه استفاده از اختيارات رهبري در رابطه با ماموريتها و وظايف نظامي - 23 مهر 1360 انتصاب نماينده در شورايعالي دفاع - 21 مهر 1360 تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي خامنه اي (1) - 17 مهر 1360 انتصاب فرمانده نيروي زميني ارتش - 9 مهر 1360 انتصاب رئيس ستاد مشترك ارتش - 9 مهر 1360 تفويض امر تاييد صلاحيت قضات داوطلب عضويت در شورايعالي قضايي - 3 مهر 1360 عفو زندانيان - 24 شهريور 1360 موافقت با تغيير مشاغل و انتصاب افسران نيروي هوايي - 21 شهريور 1360 انتصاب فرماندهي سپاه پاسداران - 20 شهريور 1360 انتصاب نماينده امام خميني در بنياد مسكن انقلاب اسلامي - 7 شهريور 1360 عفو محكومين - 1360 ه . ش . عفو زندانيان - 12 مرداد 1360 تنفيذ حكم رياست جمهوري آقاي محمدعلي رجايي - 11 مرداد 1360 عفو زندانيان - 10 مرداد 1360 رسيدگي و رفع نياز زلزله زدگان استان كرمان - 7 مرداد 1360 عفو زندانيان - 2 مرداد 1360 انتصاب نماينده امام خميني در ستاد نظارت بر انتخابات شورايعالي قضايي - 1 مرداد 1360 عفو 126 نفر از زندانيان - 20 تير 1360 انتصاب مشاور امام خميني در شورايعالي دفاع - 12 تير 1360 انتصاب امام جمعه قزوين - 8 تير 1360 انتصاب دادستان كل كشور - 8 تير 1360 انتصاب رياست ديوانعالي كشور - 8 تير 1360 عزل ابوالحسن بني صدر از رياست جمهوري - 1 تير 1360 عفو زندانيان - 26 خرداد 1360 عفو زندانيان - 23 خرداد 1360 اعزام هياتي به استان كرمان - 22 خرداد 1360 عزل بني صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح - 20 خرداد 1360 انتصاب نماينده در شهرباني - 19 خرداد 1360 انتصاب نمايندگان در امور حج - 18 خرداد 1360 عفو زندانيان - 5 خرداد 1360 ضرورت جلوگيري از منكرات - 23 فروردين 1360 انتصاب رياست اداره سياسي ايدئولوژيك ژاندارمري - انتصاب رياست اداره عقيدتي - سياسي ارتش - 22 فروردين 1360 تعيين هيات حل اختلاف مسئولين - 12 فروردين 1360 عفو زندانيان - 21 بهمن 1359 انتصاب عضو شوراي نگهبان - 12 بهمن 1359 رسيدگي به امور سرپرستي فرزندان شهدا - 2 دي 1359 انتصاب سرپرست روزنامه كيهان - 25 آبان 1359 اعزام نماينده به منطقه فارس - 10 مهر 1359 سرپرستي بنياد مستضعفان - 26 شهريور 1359 انتصاب نماينده در شوراي مركزي اوقاف - 26 مرداد 1359 انتصاب نماينده در شوراي مركزي اوقاف - 26 مرداد 1359 انتصاب سرپرست حجاج ايراني بيت الله الحرام - 27 تير 1359 انتصاب امام جمعه كوهپايه - 5 تير 1359 انتصاب نماينده در ژاندارمري - 28 خرداد 1359 انتصاب نماينده در شهرباني - 28 خرداد 1359 انتصاب نماينده در سپاه پاسداران - 28 خرداد 1359 انتصاب امام جمعه مشهد - 27 خرداد 1359 تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي - 23 خرداد 1359 احراز اجتهاد قضات - 20 خرداد 1359 اعزام نماينده براي رسيدگي به مشكلات مذهبي ايرانيان خارج از كشور - 18 خرداد 1359 اعزام نماينده مذهبي به پاكستان - 13 خرداد 1359 انتصاب امام جمعه سنقر - 30 ارديبهشت 1359 انتصاب امام جمعه آشتيان - 30 ارديبهشت 1359 انتصاب نماينده - 28 ارديبهشت 1359 انتصاب امام جمعه اهواز - 27 ارديبهشت 1359 انتصاب سرپرست موسسه اطلاعات - 20 ارديبهشت 1359 انتصاب مشاور شورايعالي دفاع ملي - 20 ارديبهشت 1359 انتصاب مشاور شورايعالي دفاع ملي - 20 ارديبهشت 1359 انتصاب سرپرست موسسه كيهان - 8 ارديبهشت 1359 رسيدگي به جرايم امريكا در حمله نظامي به ايران - 7 ارديبهشت 1359 انتصاب توليت آستان قدس رضوي - 15 فروردين 1359 تاسيس بنياد شهيد انقلاب اسلامي - 25 اسفند 1358 واگذاري حفاظت جاسوسان امريكايي به عهده شوراي انقلاب - 15 اسفند 1358 انتصاب دادستان كل كشور - 4 اسفند 1358 انتصاب رئيس ديوانعالي كشور - 4 اسفند 1358 انتصاب فرماندهي كل قوا - 30 بهمن 1358 تنفيذ حكم رياست جمهوري ابوالحسن بني صدر - 15 بهمن 1358 انتصاب امام جماعت مسجد امام خميني بازار تهران - 24 دي 1358 انتصاب امام جمعه تهران - 24 دي 1358 اعزام نماينده به كشورهاي هند، پاكستان ، بنگلادش و فيليپين - 6 دي 1358 انتصاب رئيس ستاد مشترك ارتش - 1 دي 1358 دعوت كشيشان براي برگزاري مراسم مذهبي گروگانها - 30 آذر 1358 انتصاب امام جمعه خلخال - 26 آذر 1358 تعيين نماينده براي بررسي مشكلات استان خوزستان - 25 آذر 1358 تعيين نماينده براي تبليغ اسلام در استراليا - 24 آذر 1358 تعيين نماينده براي بررسي مشكلات عشايري فارس - 23 آذر 1358 تشكيل هيات بين المللي بررسي سياست تجاوزكارانه دولت امريكا در ايران - 22 آذر 1358 اعزام نماينده جهت رسيدگي به شكايات استانها - 20 آذر 1358 انتصاب وزير امور خارجه - 8 آذر 1358 انتصاب وزير پست و تلگراف - 7 آذر 1358 تعيين نماينده براي رفع مشكلات استان گيلان - 4 آذر 1358 انتصاب وزير بهداري و بهزيستي - 26 آبان 1358 انتصاب وزير كار و امور اجتماعي - 26 آبان 1358 انتصاب وزير مسكن و شهرسازي - 26 آبان 1358 انتصاب وزير كشاورزي - 26 آبان 1358 انتصاب وزير نيرو - 26 آبان 1358 انتصاب وزير امور اقتصادي و دارايي و سرپرست وزارت امور خارجه - 26 آبان 1358 انتصاب سرپرست وزارت كشور - 26 آبان 1358 واگذاري زمينهاي مسكوني - گروگانهاي سياه پوست امريكايي - 25 آبان 1358 انتصاب امام جمعه شهر ري - 23 آبان 1358 انتصاب امام جمعه شهرستان لار - 20 آبان 1358 انتصاب امام جمعه شهر اهواز - 20 آبان 1358 اعزام نماينده به بهبهان و مسجد سليمان - 19 آبان 1358 اعزام نماينده براي رسيدگي به وضع دانشجويان ايراني مقيم اروپا - 19 آبان 1358 عفو محكومين - 18 آبان 1358 انتصاب وزير بازرگاني - 16 آبان 1358 انتصاب وزير راه و ترابري - 16 آبان 1358 انتصاب وزير صنايع و معادن - 16 آبان 1358 انتصاب وزير مشاور - 16 آبان 1358 انتصاب وزير ارشاد ملي - 16 آبان 1358 انتصاب وزير نفت - 16 آبان 1358 انتصاب وزير دفاع ملي - 16 آبان 1358 انتصاب وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه - 16 آبان 1358 انتصاب وزير فرهنگ و آموزش عالي - 16 آبان 1358 انتصاب وزير آموزش و پرورش (1) - 16 آبان 1358 قبول استعفاي نخست وزير و بيان ماموريتهاي شوراي انقلاب - 15 آبان 1358 انتصاب امام جمعه بندر لنگه - 14 آبان 1358 انتصاب امام جمعه بابل - 14 آبان 1358 انتصاب امام جمعه اردبيل - 13 آبان 1358 انتصاب امام جمعه تبريز - 12 آبان 1358 اعزام نماينده به علي آباد گرگان و گنبد قابوس - 8 آبان 1358 انتصاب آقاي محمدباقر رفيعي به امامت جماعت مسجد جامع صحن حضرت عبدالعظيم - 4 آبان 1358 انتصاب امام جمعه اردكان - 3 آبان 1358 ضرورت اقامه نماز جمعه - 2 آبان 1358 انتصاب امام جمعه گرگان - 1 آبان 1358 انتصاب نماينده در قوچان - 21 مهر 1358 انتصاب امام جمعه همدان و تصدي در امور حسبيه و شرعيه - 21 مهر 1358 لزوم اجابت درخواست اهالي رشت و اقامت در اين شهر براي فعاليتهاي ديني واجتماعي - 19 مهر 1358 انتصاب امام جمعه كازرون و تصدي امور حسبيه - 16 مهر 1358 انتصاب امام جمعه قيدار "خدابنده " - 14 مهر 1358 انتصاب امام جمعه كرمانشاه - 14 مهر 1358 ماموريت سفر به شهرهاي لنگرود، رودسر و لاهيجان براي رسيدگي به مشكلات و ايجادوحدت - 9 مهر 1358 انتصاب نماينده براي رسيدگي به مشكلات ايرانيان قطر - 9 مهر 1358 انتصاب كفيل وزارت آموزش و پرورش - 8 مهر 1358 انتصاب قاضي شرع در دادگاههاي انقلاب مشهد - 8 مهر 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاه انقلاب كرج - 8 مهر 1358 انتصاب وزير كار و امور اجتماعي - 8 مهر 1358 انتصاب وزير مشاور در امور اجرايي - 8 مهر 1358 انتصاب وزير نفت - 8 مهر 1358 انتصاب وزير مشاور - 8 مهر 1358 انتصاب وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه - 8 مهر 1358 انتصاب وزير مشاور در امور تعليمات و تحقيقات - 8 مهر 1358 انتصاب وزير دفاع ملي - 8 مهر 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاه انقلاب كازرون - 6 مهر 1358 رسيدگي به امور مذهبي و اجتماعي تويسركان - 2 مهر 1358 انتصاب امام جمعه در كويت - 2 مهر 1358 انتصاب امام جمعه جهرم - 1 مهر 1358 رسيدگي به مشكلات منطقه لارستان - 1 مهر 1358 انتصاب نماينده براي رسيدگي به وضع مردم جنگزده لبنان - 27 شهريور 1358 اعزام نماينده به خرم آباد - 26 شهريور 1358 ضرورت شركت در جلسات شورايعالي سپاه پاسداران - 25 شهريور 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاه انقلاب كرج - 21 شهريور 1358 انتصاب امام جمعه تهران - 21 شهريور 1358 - 19 شهريور 1358 تمديد ماموريت - 18 شهريور 1358 اعزام نماينده براي رسيدگي به مشكلات مذهبي ايرانيان قطر - 18 شهريور 1358 انتصاب حاكم شرع دادگاههاي صنفي تهران و قم - 16 شهريور 1358 رسيدگي به مشكلات منطقه فومنات - 13 شهريور 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب محلات و شهرهاي مجاور - 11 شهريور 1358 اعزام نماينده براي رسيدگي به وضع عمراني كردستان - 10 شهريور 1358 رسيدگي به وضع كميته هاي انقلاب اسلامي لرستان - 8 شهريور 1358 اعزام نماينده به كردستان - 6 شهريور 1358 رسيدگي به مشكلات شهرستان قوچان - 4 شهريور 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب قم - 2 شهريور 1358 حمايت از خانواده شهداي نيروي انتظامي و پاسداران - 2 شهريور 1358 تشكيل دادگاه به منظور محاكمه سريع خيانتكاران - 2 شهريور 1358 انتصاب امام جمعه يزد - 31 مرداد 1358 تقويت نيروهاي انتظامي در كردستان - 1358 ه . ش . سركوب عوامل خرابكار حزب دمكرات - ظهر 28 مرداد 1358 انتصاب قاضي دادگاههاي انقلاب خراسان - 27 مرداد 1358 تعقيب و دستگيري اشرار در كردستان - 27 مرداد 1358 اعزام نماينده به بروجن براي حل مشكلات منطقه - 22 مرداد 1358 انتصاب سرپرست امور زندانيان قم - 18 مرداد 1358 اقامه نماز جمعه در كاشان - 15 مرداد 1358 انتصاب آقاي قدوسي به سمت دادستان كل انقلاب اسلامي - 15 مرداد 1358 انتصاب دادستان كل انقلاب - 15 مرداد 1358 انتصاب امام جمعه شيراز - 9 مرداد 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب آبادان و خرمشهر - 8 مرداد 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي سده و توابع - 3 مرداد 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي بروجرد - 1 مرداد 1358 دستور تشكيل "اداره امر به معروف و نهي از منكر"(1) - 1358 ه . ش . رسيدگي به مشكلات اهالي مناطق مشكين شهر، آذربايجان شرقي و غربي - 31 تير 1358 اصلاح كارها و رسيدگي به امور مذهبي و اجتماعي - 25 تير 1358 انتصاب نماينده در وزارت ارشاد ملي - 23 تير 1358 تنظيم برنامه هاي راديو - تلويزيون - 21 تير 1358 تشكيل دادگاه و رسيدگي به وضع زندانيان - 17 تير 1358 لزوم مراجعت آقاي نيري به ميانه - 16 تير 1358 رسيدگي و تسريع در رفع مشكلات زندانيان - 16 تير 1358 انتصاب نماينده در زنجان - 14 تير 1358 لزوم بازگشت به قصرشيرين و اشتغال به فعاليت تبليغي و مذهبي - 12 تير 1358 تعيين نماينده براي رسيدگي به امور زندانها و قاضي شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي تبريزو اروميه - 12 تير 1358 انتصاب دادستان دادگاه انقلاب اسلامي تهران و حومه - 11 تير 1358 انتصاب قاضي و اعزام نماينده به ميانه - 7 تير 1358 انتصاب نماينده در ماهشهر براي تبليغ و ارشاد اهالي - تير 1358 آرم جمهوري اسلامي - 1358 ه . ش . رسيدگي به وضع دانشجويان و برادران ايراني مقيم اروپا - 30 خرداد 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي آمل - 25 خرداد 1358 لزوم ادامه فعاليتهاي مذهبي و سياسي - 9 خرداد 1358 تدوين و تصويب قانون اساسي و تشكيل مجلس خبرگان - 4 خرداد 1358 اعزام نماينده به منطقه خليج فارس و قطر - 1 خرداد 1358 شرايط مجازات اعدام در دادگاهها - 23 ارديبهشت 1358 بقاع متبركه استان گيلان - 21 ارديبهشت 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب اسلامي در ملاير و زنجان - 18 ارديبهشت 1358 اقامه جماعت و ترويج شريعت - 18 ارديبهشت 1358 تهيه آيين نامه اجرايي شوراهاي شهر و روستا - 9 ارديبهشت 1358 لزوم ادامه اقامت و فعاليتهاي تبليغي در خوزان همايونشهر - 5 ارديبهشت 1358 رسيدگي به كميته هاي رشت و حومه - 1 ارديبهشت 1358 تعيين قاضي شرع براي گرگان و حومه - 1 ارديبهشت 1358 رسيدگي به وضع مردم و كميته هاي شهركرد - 25 فروردين 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاههاي انقلاب استان خراسان - 24 فروردين 1358 رسيدگي به امور شهرهاي سقز، قهرمان شهر، (1) اسلام آباد، ايلام و. . . - 18 فروردين 1358 انتصاب قاضي شرع دادگاه انقلاب اسلامي كاشان - 17 فروردين 1358 تعيين نماينده براي رسيدگي به اوضاع اردبيل - 12 فروردين 1358 رسيدگي به نيازهاي مردم سيستان و بلوچستان - 9 فروردين 1358 رسيدگي به وضع كارگران - 26 اسفند 1357 توقف محاكمات تا تصويب آيين نامه جديد دادگاههاي انقلاب - 25 اسفند 1357 انتصاب امام جماعت مسجد جامع نارمك - 23 اسفند 1357 تعيين نماينده براي استان ساحلي و بنادر جنوب - 23 اسفند 1357 تعيين نماينده براي شهرهاي مراغه ، مياندوآب ، بناب و ملك كندي - 21 اسفند 1357 اعزام نماينده به شهرهاي مرند، ماكو و حومه - 20 اسفند 1357 تشكيل كميته امداد - 19 اسفند 1357 تشكيل كميته انقلاب اسلامي و نگهداري از اموال خاندان پهلوي در فشم و حومه - 16 اسفند 1357 اموال هژبر يزداني - 15 اسفند 1357 ماموريت سفر به اردبيل ، دشت مغان ، مشكين شهر و تشكيل كميته انقلاب درمناطق - 13 اسفند 1357 اعزام نماينده براي رسيدگي به كميته هاي تاكستان ، آبگرم ، آوج ، و بويين زهرا - 12 اسفند 1357 خودداري از مصرف گوشتهاي يخزده خارجي - 11 اسفند 1357 انتصاب دادستان كل انقلاب - 9 اسفند 1357 فرمان مصادره اموال سلسله پهلوي و وابستگان به آنها - 9 اسفند 1357 صورت برداري و نگهداري اموال شاه و خاندانش در جزيره كيش - 9 اسفند 1357 تاييد امامت جماعت مسجد بازار تهران - 7 اسفند 1357 اعزام نماينده به شهرهاي قزوين ، رشت ، بندر انزلي و . . . - 6 اسفند 1357 حفظ كاخها و ضبط اموال خاندان پهلوي در مردآباد كرج - 5 اسفند 1357 تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي - 5 اسفند 1357 رسيدگي به درخواست آقاي پاكروان - 2 اسفند 1357 تشكيل كميته در مناطق عرب زبان خوزستان - 1 اسفند 1357 عزل رياحي از وزارت دفاع - بهمن 1357 انتصاب ناظر بر امور مدرسه و مسجد سپهسالار - 29 بهمن 1357 سامان بخشي به امور اجتماعي و سياسي - 27 بهمن 1357 انتصاب سرپرست آستان قدس رضوي - 25 بهمن 1357 نخست وزيري آقاي بازرگان (1) - 15 بهمن 1357 تحويل سفارتخانه و كنسولگريهاي ايران در امريكا - 28 دي 1357 تشكيل هياتي براي تقويت و تنظيم اعتصابات - 28 دي 1357 تعيين هيات پنج نفره در مناطق نفتي - 8 دي 1357

حكم - اجازه نامه

تعيين نماينده در اهواز، و اجازه در امور حسبيه و شرعيه - 13 دي 1361

فرمان

اهم وظايف دادگاههاي ارتش - 16 شهريور 1359 رفع محاصره از افراد ارتشي در كردستان - 1358 ه . ش . استثناء شدگان از عفو عمومي - 25 تير 1358

فهرست اجازات

فهرست اجازات شرعي صادر شده در مدت اقامت در نجف اشرف (1) - از 1 آبان 1344

مصاحبه و پاسخ استفتا

حكم اسلام درباره پيوند اعضا - 7 ارديبهشت 1358

مصوبه

تعيين هياتهاي رسيدگي به امور طلاب و امتحانات حوزه علميه - 7 مهر 1328

وكالتنامه

وكالت براي بخشش زمين موروثي در خمين به فقرا - 1 ارديبهشت 1364 اعطاي وكالت براي هبه سهم الارث به فقرا - 26 اسفند 1362 انتصاب وكيل در به مصرف رساندن اموال موهوبه - 11 مرداد 1358 تفويض وكالت و وصايت - 19 آبان 1343

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,109,041