خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

   تعداد 992
تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1990
تلاوت
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:10
مدت : 06:10
کد: 89086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثر            تعداد استفاده : 1637
تلاوت
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 23:55
مدت : 23:55
کد: 89085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه نحل آیات 125-128 و اعلی            تعداد استفاده : 1607
تلاوت
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 15:03
مدت : 15:03
کد: 89084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه تحریم آیه 8            تعداد استفاده : 1564
تلاوت
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:11
مدت : 04:11
کد: 89083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانسان و الکوثر ایران- ربیع الاول 1433            تعداد استفاده : 1848
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس ج2            تعداد استفاده : 1340
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف والکوثر والحمد والبقرة رائعة إیران            تعداد استفاده : 1275
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف والشمس 3-9-2012            تعداد استفاده : 1185
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف علیم 4 - 12 - 2012            تعداد استفاده : 1002
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف ربع العشاء الزهایرة 17-7-2011            تعداد استفاده : 938
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف بعلیم ابو حماد 4-12-2012            تعداد استفاده : 914
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف ایران مختلف            تعداد استفاده : 945
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف ایران 1            تعداد استفاده : 922
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الزلزلة النصر-بریطانیا-7-7-2007            تعداد استفاده : 935
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف أبورفاعى            تعداد استفاده : 835
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف اکراش2011            تعداد استفاده : 851
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والشمس عزاء حماه المستشار مرتضى منصور میت غمر 11-3-2007            تعداد استفاده : 920
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والرحمن والقصار            تعداد استفاده : 863
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والاعلى وقریش والفاتحة الحبش 30-12-2011            تعداد استفاده : 879
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 36-54            تعداد استفاده : 856
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 4            تعداد استفاده : 829
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود والشمس ایران            تعداد استفاده : 897
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود ممدحت الشربینى            تعداد استفاده : 805
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود سعد الدین 8-6-2010            تعداد استفاده : 778
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود دروه 2010            تعداد استفاده : 749
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود (36-49) إیران            تعداد استفاده : 561
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من فرنسا 31-8-2012            تعداد استفاده : 548
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع من ال عمران روعة            تعداد استفاده : 553
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والانشقاق بریطانیا            تعداد استفاده : 566
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم بریطانیا 20-6-2008            تعداد استفاده : 570
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد والفاتحة الختام            تعداد استفاده : 765
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد والأعلی والشمس ایران 2005            تعداد استفاده : 571
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان عزاء بتفهنا الاشراف میت غمر 14-1-2012            تعداد استفاده : 523
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان الشرقیین 29-12-2011            تعداد استفاده : 513
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کفر نواى الاخیر            تعداد استفاده : 503
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور            تعداد استفاده : 548
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور سنبدسط 2010            تعداد استفاده : 511
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ایران 2005            تعداد استفاده : 468
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور الختام شرشابة            تعداد استفاده : 509
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور - سنبدسط 14-7-2010            تعداد استفاده : 476
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السوار ختام العزاوى 21-7-2010            تعداد استفاده : 482
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق            تعداد استفاده : 497
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق وقصار ختام أولاد وافى 31-12-2009            تعداد استفاده : 503
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والشمس            تعداد استفاده : 496
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والشمس صدى            تعداد استفاده : 483
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت والأعلی والشمس ایران 2009            تعداد استفاده : 509
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت منشآه الاخوه 22-1-2009            تعداد استفاده : 446
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر والتکاثر والصمد ایران            تعداد استفاده : 473
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عصر قریة مبارک 17-9-2011            تعداد استفاده : 443
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عصر البوها الثانى            تعداد استفاده : 347
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء الحاج نبیل المتولى نصیر میت الخولى عبدالله 11-1-2012            تعداد استفاده : 409
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سور ال عمران والأعلی والکوثر 3            تعداد استفاده : 457
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ربع العشاء یوسف            تعداد استفاده : 384
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رائعة المجفف            تعداد استفاده : 411
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام کفر حماد الشورى والرحمن            تعداد استفاده : 397
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام قریة صفط زریق            تعداد استفاده : 378
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام علیم 2-1-2010            تعداد استفاده : 384
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام عزبة مصطفى 25-7-2011            تعداد استفاده : 373
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام شنشا 22-10-2011            تعداد استفاده : 385
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام دیرب السوق 2011            تعداد استفاده : 387
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام بنى هلا 1-3-2011            تعداد استفاده : 382
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام المقاطعة 4-11-2011            تعداد استفاده : 381
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام الشواد فى الشعراء والقصار 10-10-2011            تعداد استفاده : 400
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام البوها2010            تعداد استفاده : 388
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام ابو متنة            تعداد استفاده : 403
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام ابو زکرى 23-8-2010            تعداد استفاده : 390
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
جنوب افریقیا 2010            تعداد استفاده : 375
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم بأبو متنى 25-5-2008            تعداد استفاده : 387
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول طه بمیت أبو الحسین 19-9-2006            تعداد استفاده : 381
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول الاسراء بطنبول الکبرى 22-5-2006            تعداد استفاده : 388
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انجلترا 2008            تعداد استفاده : 361
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور والضحى والکوثر بجنوب أفریقیا 2010            تعداد استفاده : 370
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور والتحریم وقصار السور            تعداد استفاده : 364
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور و الأعلى و الشمس 1            تعداد استفاده : 375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور جنوب افریقیا            تعداد استفاده : 278
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور بالروضه 31-11-2003            تعداد استفاده : 328
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 34-38            تعداد استفاده : 325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل رائعة من دبیج            تعداد استفاده : 298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل ج3            تعداد استفاده : 312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل أبو شعبة            تعداد استفاده : 312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء والمائدة علیم 2-1-2010            تعداد استفاده : 333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء و المائدة صفط ربع العصر الأول زریق 21-11-2011            تعداد استفاده : 301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء الشوادفى 10-10-2011            تعداد استفاده : 317
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء اکراش2011            تعداد استفاده : 306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل وطه            تعداد استفاده : 311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل والحشر انجلترا 2010            تعداد استفاده : 306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل والاسراء قریة قرقیرة 11-7-2010            تعداد استفاده : 325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل والاسراء بالزقازیق 21-2-2010            تعداد استفاده : 294
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل وا لإسراء من کفر حجازی بمنشأة القناطر بالجیزة 15-10-2011م            تعداد استفاده : 309
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل و الحشر و الاعلی 6-10-2010 ج2            تعداد استفاده : 302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل مسجد السیده زینب بالقاهره 17-8-2009            تعداد استفاده : 304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل بلجاى            تعداد استفاده : 318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل السنبلاوین            تعداد استفاده : 309
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والقمر شنبارة منقلا-دیرب نجم 19-9-2012            تعداد استفاده : 334
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ وقریش والفاتحة            تعداد استفاده : 303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النازعات الکوثر            تعداد استفاده : 384
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المطففین والشمس -الزنکلون 25-6-2012            تعداد استفاده : 578
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائده والشمس دولة إیران            تعداد استفاده : 303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة والضحى ـ جنوب إفریقیا 2009            تعداد استفاده : 302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74419
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة قرقیرة السنبلاوین 11-7-2010            تعداد استفاده : 217
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74417
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,001,546,326