خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود شحات انور- صفحه 2

استاد محمود شحات انور

استاد محمود شحات انور

   تعداد 992
هود (36-49) إیران274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من فرنسا 31-8-2012260
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع من ال عمران روعة280
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والانشقاق بریطانیا276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم بریطانیا 20-6-2008284
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد والفاتحة الختام414
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد والأعلی والشمس ایران 2005290
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان عزاء بتفهنا الاشراف میت غمر 14-1-2012251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان الشرقیین 29-12-2011240
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کفر نواى الاخیر240
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور286
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور سنبدسط 2010257
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ایران 2005226
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور الختام شرشابة235
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور - سنبدسط 14-7-2010224
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السوار ختام العزاوى 21-7-2010224
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق وقصار ختام أولاد وافى 31-12-2009222
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والشمس251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والشمس صدى232
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت والأعلی والشمس ایران 2009256
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت منشآه الاخوه 22-1-2009214
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر والتکاثر والصمد ایران238
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عصر قریة مبارک 17-9-2011212
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عصر البوها الثانى200
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 74553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,838,498,670