خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

   تعداد 240
طه اذاعة سوریا944
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80705
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
القصص اذاعة سوریا912
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80704
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
البقرة اذاعة سوریا811
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ال عمران اذاعة سوریا800
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80702
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 90 - 101809
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80701
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 78 - 89786
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80700
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 30 - 46813
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80699
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یوسف 1 - 10777
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80698
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس 33 - 50773
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80697
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 41 - 49769
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80696
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 36 - 49737
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 108 - 123759
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80694
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم استدیو777
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80693
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 3764
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80692
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 10-26 بغداد 1952776
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80691
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 1-36795
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80690
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم - طه743
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80689
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
محمد- بغداد758
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80688
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قصار السور ماتم756
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80687
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ق - الذاریات - الرحمن - الفجر744
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80686
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
طه 111- 135 استدیو1041
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80685
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
طه - اذاعة سوریا750
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80684
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
النور 43 - 52737
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80683
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
النساء استدیو756
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80682
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
النساء 77 - 821006
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80681
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,960,767,936