خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

   تعداد 240
طه اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 1037
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 995
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 883
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ال عمران اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 876
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 90 - 101            تعداد استفاده : 886
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 78 - 89            تعداد استفاده : 870
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30 - 46            تعداد استفاده : 883
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1 - 10            تعداد استفاده : 860
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 33 - 50            تعداد استفاده : 852
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 41 - 49            تعداد استفاده : 844
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 36 - 49            تعداد استفاده : 804
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 108 - 123            تعداد استفاده : 838
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم استدیو            تعداد استفاده : 853
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 3            تعداد استفاده : 844
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 10-26 بغداد 1952            تعداد استفاده : 858
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-36            تعداد استفاده : 859
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم - طه            تعداد استفاده : 816
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد- بغداد            تعداد استفاده : 849
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور ماتم            تعداد استفاده : 832
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق - الذاریات - الرحمن - الفجر            تعداد استفاده : 817
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 111- 135 استدیو            تعداد استفاده : 1324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه - اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 823
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور 43 - 52            تعداد استفاده : 813
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء استدیو            تعداد استفاده : 835
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 77 - 82            تعداد استفاده : 1188
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 76-81لندن 1989            تعداد استفاده : 538
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 76 - 81            تعداد استفاده : 532
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 58-75            تعداد استفاده : 569
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 1962            تعداد استفاده : 543
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء - 1970            تعداد استفاده : 542
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل استدیو            تعداد استفاده : 513
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 65-69 وروعة 1959            تعداد استفاده : 529
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 1959            تعداد استفاده : 509
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 1-7 استدیو            تعداد استفاده : 509
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم            تعداد استفاده : 548
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم و القمر و الرحمن 1            تعداد استفاده : 565
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 32- 55            تعداد استفاده : 523
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم - الشهیرة            تعداد استفاده : 513
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 75 - 81            تعداد استفاده : 521
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 12-17            تعداد استفاده : 524
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 1-11            تعداد استفاده : 511
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون وقصار السور 3            تعداد استفاده : 533
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون وقصار السور 1            تعداد استفاده : 511
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 3            تعداد استفاده : 525
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 1            تعداد استفاده : 505
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 522
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 58 - 75            تعداد استفاده : 540
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامة الانشقاق            تعداد استفاده : 524
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر و الرحمن ایران            تعداد استفاده : 487
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص والنجم والقمر            تعداد استفاده : 411
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص استدیو            تعداد استفاده : 357
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص 3            تعداد استفاده : 341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص 2            تعداد استفاده : 366
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح روعة 1977            تعداد استفاده : 438
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح العلق            تعداد استفاده : 458
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح 1-5 استدیو            تعداد استفاده : 444
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العنکبوت 5 - 16 استدیو            تعداد استفاده : 455
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العنکبوت 16- 26 استدیو            تعداد استفاده : 467
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الطور 1 - 49            تعداد استفاده : 440
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الضحى 1            تعداد استفاده : 629
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشمس والعلق والقدر            تعداد استفاده : 665
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشمس 1            تعداد استفاده : 652
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشعراء 52-110            تعداد استفاده : 391
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزخرف 1            تعداد استفاده : 399
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرعد الاقصى 1958            تعداد استفاده : 418
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرعد 19-24            تعداد استفاده : 406
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرعد 1            تعداد استفاده : 415
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرعد 1-10 العلق 1-5 الاقصى 1965            تعداد استفاده : 414
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرعد - 1-9            تعداد استفاده : 414
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن 1            تعداد استفاده : 347
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر و العلق ایران            تعداد استفاده : 371
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحجر 1            تعداد استفاده : 364
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج الرحمن ایران            تعداد استفاده : 355
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحج 14 - 17            تعداد استفاده : 342
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 93-115            تعداد استفاده : 274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 23-29 استدیو            تعداد استفاده : 286
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 19-34            تعداد استفاده : 289
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة 13-22            تعداد استفاده : 303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة -اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة بغداد            تعداد استفاده : 297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 60-77            تعداد استفاده : 297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 47-58 استدیو            تعداد استفاده : 295
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 34 - 46 استدیو            تعداد استفاده : 295
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 276-282            تعداد استفاده : 310
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 183-193 اذاعة سوریا            تعداد استفاده : 311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 183 - 195            تعداد استفاده : 297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 158-174 استدیو            تعداد استفاده : 300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة 153 - 173            تعداد استفاده : 310
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
البقرة - ال عمران            تعداد استفاده : 284
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام والاعراف            تعداد استفاده : 290
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام 155 - 164            تعداد استفاده : 276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام 127 - 144            تعداد استفاده : 282
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام 12 - 24            تعداد استفاده : 290
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانعام 1- 12            تعداد استفاده : 267
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانبیاء 2            تعداد استفاده : 271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاعراف 26- 34            تعداد استفاده : 298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء العراق            تعداد استفاده : 272
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء 65- 78            تعداد استفاده : 286
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء 23 - 27            تعداد استفاده : 279
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء 1            تعداد استفاده : 241
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,802,629