خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد ابوالعینین شعیشع- صفحه 2

استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

   تعداد 240
النساء 76-81لندن 1989254
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 76 - 81251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 58-75276
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 1962262
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء - 1970271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل استدیو243
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 65-69 وروعة 1959247
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 1959239
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل 1-7 استدیو236
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم258
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم و القمر و الرحمن 1285
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 32- 55242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم - الشهیرة253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 75 - 81253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 12-17251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 1-11248
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون وقصار السور 3242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون وقصار السور 1232
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 3247
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون 1253
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف اذاعة سوریا262
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 58 - 75271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامة الانشقاق271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر و الرحمن ایران254
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص والنجم والقمر244
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,840,946,897