خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد سید متولی عبد العال

استاد سید متولی عبد العال

استاد سید متولی عبد العال

   تعداد 2521
قصص، بهاولپور پاکستان 2006            تعداد استفاده : 13
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصص، بهاولپور پاکستان 2006            تعداد استفاده : 13
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ذاریات و قدر، مصلی امام خمینی، رمضان 1393            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ذاریات و قدر، مصلی امام خمینی، رمضان 1393            تعداد استفاده : 1
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توصیف شیخ محمود خلیل الحصری، مصاحبه تلفنی رادیو قرآن.mp3            تعداد استفاده : 7

زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
احزاب، میلاد پیامبر (ص) 1989            تعداد استفاده : 5
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انفال استودیویی 1989            تعداد استفاده : 2
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رعد، و اعراف استودیویی 1989            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نور، حمد و بقره 1989            تعداد استفاده : 2
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انسان، خمیس پدر محمد مراعی 1989            تعداد استفاده : 4
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن 1994 عزاء پدر محمد الحسینی            تعداد استفاده : 4
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بروج، طارق و علق، عزای پدر محمد الحسینی 1994            تعداد استفاده : 1
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق و ذاریات، عزای عبد الحق قاضی، کفر شعبان 1995            تعداد استفاده : 2
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نمل 1995 زقازیق            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نبأ، نازعات، علق و قریش، چهارمین سالگرد ارتحال پدر طاروطی 22-04-1996            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن، سالگرد عبد الحق قاضی 24-04-1997            تعداد استفاده : 2
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انسان، سالگرد رحلت پدر طاروطی 1997، نسخه خام اما بی کیفیت            تعداد استفاده : 2
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
انسان، سالگرد فوت پدر طاروطی 1997، با کیفیت            تعداد استفاده : 2
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تحریم و حاقه 1997 پارت 1            تعداد استفاده : 1
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تحریم و حاقه 1997 پارت 2            تعداد استفاده : 1
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نبأ و نازعات 1997            تعداد استفاده : 1
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نجم و قمر، مجلس عزاء 1997            تعداد استفاده : 1
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نجم و قمر، مجلس عزاء 1997، نسخه 2            تعداد استفاده : 0
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1997            تعداد استفاده : 0
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان و سجده، اربعین مبتهل احمد ابو زید، میدان شیخ حسانین، المنصوره 1998            تعداد استفاده : 0
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و طه، یاد بود عبد الحق قاضي 24-4-1998            تعداد استفاده : 0
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف، چهلم انور اماره پدر عربی اماره            تعداد استفاده : 1
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه السمیعه            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه انغام السماء            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
گلستان 25 تیر 96            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تحلیل تلاوت سوره غافر ایران 1370            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تحلیل تلاوت سوره نساء مسجد امام حسین (ع) تهران، بهمن 1370 توسط صالح اطهری فرد در برنامه اکسیر.mp3            تعداد استفاده : 2

زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تحلیل تلاوت شوری و حشر استاد السید متولی عبدالعال.mp3            تعداد استفاده : 3

زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سبک شناسی تلاوت، شاهمیوه.mp3            تعداد استفاده : 2

زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دعای کمیل، ایران، بهمن 1370            تعداد استفاده : 4
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات منظوم امام علی (ع)، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، نسخه 1.mp3            تعداد استفاده : 20
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات منظوم امام علی (ع)، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، نسخه 2.mp3            تعداد استفاده : 11
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مناجات منظوم امام علی (ع)، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370            تعداد استفاده : 8
مناجات با پروردگار- جل شانه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
120 دقیقه بیات.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
120 دقیقه بیات 2.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
120 دقیقه چهارگاه.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
120 دقیقه حجاز.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
120 دقیقه رست.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
120 دقیقه سه گاه.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
120 دقیقه صبا.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
120 دقیقه نهاوند.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، بهمن 1370، رست.mp3            تعداد استفاده : 18
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، رست            تعداد استفاده : 10
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان در برنامه صبح بخیر ایران شبكه 1، 19 بهمن 1374، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 4
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان برنامه معجزه جاوید، راديو قرآن 1379.11.24، رست.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، رادیو قرآن، رست.mp3            تعداد استفاده : 4
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، رادیو قرآن، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 4
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، رادیو قرآن، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 5
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، برجا کبیر لبنان، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 4
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان 2-8-2008، رست.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان 23-4-2010، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان 2011، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، جمعه 13-5-2011، مسجد المغفره، الجیزه، حجاز و بیات            تعداد استفاده : 0
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، مسجد سیده نفیسه قاهره، جمعه 7-1-2011، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، بنی عامر 22-01-2013، حجاز            تعداد استفاده : 0
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، جامع الازهر، جمعه 14 ربیع الثانی 1435، 14 فوریه 2014، حجاز            تعداد استفاده : 0
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اذان، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
درس تجوید در انگلیس 2010            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : انگلیس
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل از سوره الرحمن در نماز.mp3            تعداد استفاده : 4
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 6 تا 9، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 2
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 26 تا 29، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 46 تا 49، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 66 تا 69، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 1
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 106 تا 109، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012.mp3            تعداد استفاده : 2
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 126-129، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 146-149، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 166-169، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ترتیل صفحه 186-189، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک 19 Bahman 1374.18 Ramazan 1416.8 Feb 1996.mp3            تعداد استفاده : 2

زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه معجزه جاوید، رادیو قرآن 1379.11.24.12 February 2001.mp3            تعداد استفاده : 2

زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه در ایران، بهمن 1379.m4a            تعداد استفاده : 2

زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه در ایران            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه لقاء قراني مع السید متولي عبدالعال در عراق            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه در برنامه حلية القرآن شبکه الفرات عراق            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه در عراق.mp3            تعداد استفاده : 2

زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه در عراق            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه و تلاوت در ترکیه            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت و مصاحبه با تلویزیون عراق به صورت تلفنی            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أعلام الأمة قسمت 1            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أعلام الأمة قسمت 2            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أعلام الأمة قسمت 3            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أعلام الأمة قسمت 4            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
برنامه رسالتي مع القرآن            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت و مصاحبه با محمد جبریل            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه با سایت اهل العلم، بخش 1            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه با سایت اهل العلم، بخش 2            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه با سایت اهل العلم، بخش 3            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه با سایت اهل العلم، بخش 4            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مصاحبه با سایت طاروطی            تعداد استفاده : 0

زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر و قدر پاکستان 2009، بخش 1            تعداد استفاده : 11
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در پاکستان
مدت :
کد: 113778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر و قدر پاکستان 2009، بخش 2            تعداد استفاده : 12
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در پاکستان
مدت :
کد: 113777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آل عمران 133 تا 136 پاکستان            تعداد استفاده : 7
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در پاکستان
مدت :
کد: 113776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اعراف و انفال پاکستان 2008            تعداد استفاده : 2
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در پاکستان
مدت :
کد: 113775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الرحمن پاکستان 2009            تعداد استفاده : 0
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در پاکستان
مدت :
کد: 113774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,053,623,100