خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد سید متولی عبد العال- صفحه 2

استاد سید متولی عبد العال

استاد سید متولی عبد العال

   تعداد 1214
هود 61-83732
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 89000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح 2006673
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من أواخر الرحمن وسورة الفاتحة ومن البقرة658
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقامات581
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسجد النصر - الزاویه الحمراء - القاهرة 2-8-2008660
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مسجد ابو جبل قریه اتمیده میت غمر الدقهلیه475
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم579
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه من ایران581
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه مسجلة من أمسیة585
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه الفاتحة والبقرة566
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ج2544
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88981
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 22-8-2007530
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88979
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 12539
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 9543
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1508
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 12 - 36 - إیران518
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والسجدة 5479
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والسجدة - إیران524
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان من صعید مصر 2496
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان من حفلات العزاء509
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان مسجد ابو جبل قریه اتمیده میت غمر الدقهلیه488
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان السجدة476
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 2002484
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 4470
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 2473
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,957,194