خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (54)- دعای آنحضرت در رفع اندوه ها - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 353 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 354 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 355 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 356


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,910,719