خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (52)- دعای آنحضرت در اصرار در طلب - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 345 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 346 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 347 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 348 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 349


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,911,864