خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (51)- دعای آنحضرت در تضرع و زاری به درگاه حق - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 339 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 340 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 341 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 342 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 343 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 344


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,904,711