خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (24)- دعای آنحضرت برای پدر و مادر - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 133 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 134 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 135 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 136 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 137 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 138 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 139


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,908,166