خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (23)- دعای آنحضرت برای تندرستی - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 128 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 129 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 130 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 131 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 132


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,900,819