خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (17)- دعای آنحضرت چون نام شیطان برده می شد - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 86 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 87 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 88 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 89 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 90 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 91


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,902,536