خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (15)- دعای آنحضرت به وقت بیماری - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 72 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 73 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 74


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,903,726