خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (13)- دعای آنحضرت در طلب حاجت ها - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 61 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 62 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 63 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 64 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 65 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 66


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,905,325