خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (12)- دعای آنحضرت در اقرار به گناه - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریانصحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 54 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 55 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 56 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 57 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 58 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 59 صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 60


جستجو دعای بعد دعای قبل 


مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .
خدمات تلفن همراه
مراجعه: 66,913,588