خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (4)- دعای آنحضرت برآنان که به پیامبران ایمان آورده اند - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

22صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 22 23صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 23 24صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 24 25صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 25 26صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 26 27صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 27
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,258,466