خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (1)- دعا در ستایش خدای عزوجل - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

1صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 1 2صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 2 3صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 3 4صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 4 5صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 5 6صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 6 7صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 7 8صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 8 9صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 9 10صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 10
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,959,243,028