خدمات تلفن همراه

صحیفه سجادیه - دعای (16)- دعای آنحضرت در طلب بخشش و آمرزش گناهان - ترجمه استاد شیخ حسین انصاریان- تصویری - با متن عربی

صوت عربی

صوت فارسی ترجمه استاد انصاریان

75صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 75 76صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 76 77صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 77 78صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 78 79صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 79 80صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 80 81صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 81 82صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 82 83صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 83 84صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 84 85صحیفه سجادیه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 85
جستجو دعای بعد دعای قبل بدون متن عربی بصورت تصویری 
مالک تصاویر : مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران
مشخصات : کتاب شریف « صحیفه سجادیه » به شیوه نگارش کم علامت .
ترجمـه: اثر محقق اندیشمند، استاد حسین انصاریان .

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,898,766,757