خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - مخالفت روحانيت با اسرائيل و بهاييها

عنوان : مخالفت روحانيت با اسرائيل و بهاييها
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 12 شهريور 1341
تاریخ قمری : 3 ربيع الثاني 1382
مخاطب : يكي از سردفتران اسناد رسمي تهران (1)
جلد : 1

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
ما با "اسرائيل " و "بهاييها" مخالفيم
"راهي كه من انتخاب كرده ام راهي است كه مردم خواهان آن مي باشند. و اگر من هم مثل دولتيها حرف بزنم مردم مرا هم طرد خواهند نمود. من با هيچ يك از كشورهاي مسلمان رابطه اي ندارم (2) . . . ولي موقعي كه اختلافاتي بين همان كشورهاي اسلامي وحكومت يهود به وجود مي آيد، چاره اي جز جانبداري از حكومتهاي اسلامي ندارم . واگر دولت ايران ، رابطه خود را با كشور اسرائيل قطع كند، آن وقت روحانيت ايران يكصدا بر ضد تحريكات كشورها . . . عليه حكومت شيعه ايران ، قيام خواهند نمود.
اكنون كه پيشرفت آثار تمدن غرب و همچنين نفوذ تبليغات كمونيستي ، بسياري ازمردم ايران و جوانان ما را به سوي فساد كشانيده ، براي جلوگيري از اين خطر بزرگ ،چاره اي جز تقويت امور معنوي در مردم نيست ؛ و كساني كه به نام تجدد، روحانيت راضعيف مي كنند به توسعه فساد دامن مي زنند. ما با اسرائيل و بهاييها نظر مخالف داريم و تاروزي كه مسئولين امر، دست از حمايت اين دو طبقه برندارند، ما به مخالفت با آنها ادامه مي دهيم . "
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,979,987,651