خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - ضرورت توجه به تعاليم حياتبخش اسلام

عنوان : ضرورت توجه به تعاليم حياتبخش اسلام
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 20 فروردين 1347
تاریخ قمری : 10 محرم 1388
مناسبت : عاشوراي حسيني
جلد : 2

متن :
[بسم الله الرحمن الرحيم ]
.. . عوامل استعمار به ما كه مي رسند مي گويند تيپ جوان و تحصيلكرده و دانشجوفاسد شده اند، عقايد مذهبي و ملي خود را از دست داده اند و سر به بيراهه نهاده اند وچشم و گوش بسته ، مقلد بيگانگانند؛ و به شما كه مي رسند مي گويند مراجع و روحانيون خرافي و مرتجعند، و واقعيات زمان را درك نمي كنند و متابعت از آنها سير قهقرايي وعقبگرد است و شرط تعالي و ترقي اين است كه از اين عناصر فناتيك و امل و عقايدشان چشم بپوشيم و فاصله بگيريم ! ما و شما در اين بين وظيفه داريم ، علي رغم خواست وكوشش تفرقه جويان و مستعمرين ، روابط معنوي و فكري خود را عميقتر نموده در هرحال تفاهم كنيم و متفقا با استفاده از تجارب و اطلاعات و نيروي يكديگر، موجبات ثبات و عظمت و سعادت و ترقي و تعالي خود را فراهم نماييم . . .
شما جوانان تحصيلكرده ، مردان آتيه و فردا و رجال و شخصيتهاي آينده اجتماعيد؛بايد بهوش و بيدار باشيد و با تمامي عوامل عقب افتادگي و تفرق و ذلت ملتهاي خودمبارزه كنيد؛ و اگر عميقا توجه كنيد پي خواهيد برد كه مهمترين عامل انحطاط مسلمين دوري و بيخبري از تعاليم واقعي و حياتبخش اسلام است ؛ اسلامي كه در تاريكترين ادوار تاريخ مشعشع ترين و نوراني ترين تمدنها را به وجود آورد و پيروان خود را به اوج عظمت و اقتدار و آقايي رسانيد و آن زمان كه همان پيروان از آن تعاليم چشم پوشيدند وبه روشي منحرف و قشري - كه به اسم اسلامش ناميدند - گرويدند، طبيعي بود كه عظمت و مجد ديرين خود را از دست داده به روز سياه و تيره اي چون روزگار موجود بيفتند. . . .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,976,850,117