خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - انتقاد از مواضع و عملكرد روحانيت مسيح

عنوان : انتقاد از مواضع و عملكرد روحانيت مسيح
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 12 مرداد 1359
تاریخ قمری : 21 رمضان 1400
مخاطب : اسقف كاپوچي "نماينده پاپ ژان پل دوم "
جلد : 13

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
درخواست پاپ براي آزادي جاسوسان و ايجاد "مدرسه انديشه "
اين دفعه دومي است كه آقاي پاپ (1) براي من كاغذ مي دهند و اشخاص رامي فرستند؛ دفعه اول براي آن لانه جاسوسي بود كه جوانهاي عزيز ما اطلاع پيدا كردندكه اين مركزي كه در ايران به اسم سفارت امريكا هست سفارتخانه نيست ، و اشخاصي كه در آنجا هستند اشخاص ديپلمات نيستند، بلكه جاسوساني هستند كه در يك مركزجاسوسي متمركز هستند و براي ضرر ملت ما و كشور ما در آنجا مجتمع هستند، و آقاي پاپ شايد ندانسته توصيه كردند براي آنها، و من در آن وقت مفصل تنبهاتي به ايشان دادم . و اين دفعه براي مدارس خودشان به اسم "مدرسه انديشه " كاغذ نوشته اند و رسول فرستاده اند واز ما سفارش خواسته اند براي اينكه مدارسشان در اينجا باشد. ما با نصارا و بايهود و با ساير اقشار ملتها هيچ دشمني نداريم ، و از مدارس به هيچ وجه جلوگيري نمي كنيم ، مادامي كه مدرسه باشد و براي تعليم و تعلم باشد؛ حالا چه تعليم و تعلم دستورات مسيح - عليه السلام - يا دستورات ديگران ؛ لكن اگر ما فهميديم كه در ايران مدارس طور ديگري هست ، آنجا هم نظير همان لانه جاسوسي است ، نمي توانيم تحمل كنيم كه در مملكت ما به اسم تعليم و تربيت و به اسم مدارس ، يك امور ديگري انجام بگيرد. و البته اين با دولت است كه در اين موضوع تامل كند و اين موضوع را درست بررسي كند؛ چنانچه مدارس ، مدارس هستند، براي تعليم و تربيت هستند، هيچ ممنوعيتيايجاد نخواهد شد، و چنانچه خداي نخواسته اين مدارس هم يك وضع ديگري دارند وبه اسم مدارس هستند، آن هم ملت ما تحمل نمي كند و ما نمي توانيم تحمل كنيم .
سكوت پاپ و دنياي مسيحيت در قبال ظلمها و جنايات
و من بايد اين مطلب را براي آقاي پاپ به وسيله شما پيام بدهم كه شما آيا از اوضاع اين امريكا و اين اشخاصي كه خودشان را منتسب كرده اند به مسيحيت بي اطلاع هستيد،يا اينكه مطلع هستيد و بدون اينكه توجهي به آن بكنيد از آن مي گذريد؟ آيا شما مطلع هستيد كه ما پنجاه سال در تحت سلطه انگليس و امريكا تمام هستي مان به باد رفت ؟ شماتوجه داريد به اينكه كشور ما در تحت سلطه اي كه توسط رضاخان ، انگليسها به ما تحميل كردند، و توسط محمدرضا كه انگليسها و امريكايي ها و شوروي ها به ما تحميل كردند،اينها چه كردند با مملكت ما، با كشور ما؟ شما آيا داد مظلومها را هيچ وقت بنايتان هست كه گوش كنيد؟ يا همان فرياد ظالمها را به آن ترتيب اثر مي دهيد؟ شما مي دانيد كه با اين جوانهاي ما، با اين دخترها و پسرهاي دانشجوي ما الان امريكا چه مي كند، و پليس امريكا با آنها چه كرده است ؟ مي دانيد كه خائنهايي كه مي خواستند در امريكا بر ضدكشور مظلوم ما ميتينگ بدهند و تظاهر كنند، پليس امريكا حمايت از آنها كرد و آنهاكارهاي خودشان را كردند، و وقتي دانشجويان مسلمان ما مي خواستند آنها هم يك تظاهري بكنند و مظلوميت ملت ما را برسانند، پليس امريكا چه كرد با آنها؟ آيا آقاي پاپ مي دانند كه الان جوانهاي ما در غل و زنجير با دنده هاي شكسته ، بعضي در حال بيهوشي هستند و دخترهاي جوان ما در حبس ، در غل و زنجير هستند و بعضي در حال بيهوشي ؟ايشان اين مسائل را اصلا توجه به آن دارند؟ توجه به اين دارند كه حضرت مسيح -عليه السلام - با بشر چه جور بود، و شما كه مدعي نيابت از او هستيد توجه به اين مسائل هيچ نمي كنيد؟ كاش يك پيكي هم براي كارتر ايشان مي فرستادند. كاش شما رامي فرستادند با يك نامه اي پيش كارتر كه با اين جوانهايي كه مي خواهند احقاق حق بكنند، مي خواهند مظلوميت ملت ما را اظهار كنند، آنها را گرفته اند و از حبسي به حبسديگر مي برند و دست و پاي آنها را غل زده اند، زنجير زده اند و دنده هاي آنها راشكسته اند با چكمه ، و الان هم آنها در زير زنجير آنها و در زير چكمه دژخيمان كارتر وامريكا از بين دارند مي روند. من چطور جواب ملت را بدهم كه ملت ما اگر بگويند كه اين روحانيت مسيح در خدمت ابرقدرتهاست ، ما چطور جواب آنها را بدهيم ؟ من متاسفم كه نمي توانم جواب اينها را بدهم ؛ براي اينكه اگر من بخواهم دفاع كنم از روحانيت مسيح ،علايمي كه در كار است ، شواهدي كه در كار است ، ملت ما براي ما آن شواهد را به رخ مامي كشند. چرا بايد ايشان در اين مدت طولاني كه ما در زير رنج بوديم ، و جوانهاي ما رادر خيابانهاي ايران مي كشتند، و خون آنها را روي اسفالتها جاري مي كردند، ايشان يك كلمه سفارش اينها را نكند؟ اين تبعيض را چرا ايشان قائل هستند؟ مگر حضرت مسيح تعليماتش تعليمات تبعيضي است ؟ مگر حضرت مسيح با يك طايفه خوبند و آن ثروتمندان ، و با طايفه ديگر بد هستند و آن مظلومان و اشخاصي كه بيچاره و فقير هستندكه شما داريد اين كار را مي كنيد؟
وظيفه پاپ و دنياي مسيحيت در دفاع از مظلومين
من مي دانم كه مذهب مسيح اين نيست ، و هر كس كه دنباله مسيح باشد بايد حامي مظلومان باشد، و بايد با ابرقدرتها مقابله كند، همان طوري كه كسي كه تابع مذهب اسلام است بايد با ابرقدرتها مخالفت كند، و مظلومان را از زير چنگال اينها بيرون بياورد. چرابايد آقاي پاپ احوالي از اين دخترها و پسرهايي كه امروز، الان كه من دارم با شماصحبت مي كنم ، در حبسها و زنجيرها و گرفتاريها و شكنجه ها به سر مي برند، ايشان يك كلمه راجع به اين مسائل صحبت نكند؟ چرا نبايد به اين اشخاصي كه خودشان را مسيحي مي دانند و خودشان را اهل كليسا مي دانند يك كلمه نگويند كه شما كه مسيحي هستيدچرا اين كارها را مي كنيد؟ من جواب اين مظلومها را چه بدهم ؟ اينها كه به ما اشكال مي كنند كه شما طرفدار روحانيت هستيد، و اين روحانيت هيچ كلمه اي در مقابل قدرتهاي بزرگ و ظلمهايي كه بر مردم مي شود، بر مظلومين مي شود، حتي ظلمهايي كهبر خود اشخاصي كه در امريكا هستند مي شود، يك كلمه صحبت نمي شود، و يك پيام فرستاده نمي شود، و يك رسول فرستاده نمي شود؛ لكن وقتي كه يك لانه جاسوسي را مامي گيريم كه جاسوسيتش مسلم است ، ايشان رسول مي فرستند و نامه مي فرستند، و حالاهم كه مدارس اينجا، مدارس علمي شان اينجا هست ، و اشخاص مي گويند - من اين رامطلع الان نيستم - اشخاص كه رفته اند و ديده اند مي گويند اينجا هم مركز تعليم و تعلم نيست ، بلكه مركز ديگري است ، ايشان حالا باز نامه فرستاده اند و سفارش كرده اند. مگرما با علم مخالفيم ؟ مگر ما با تعليمات مخالفيم ؟ مگر ما با مدارس مخالفيم ؟ با مدارس نصارا، با مدارس زرتشتي ، با مدارس يهود ما كي مخالف هستيم ؟ اما اگر مدارس جورديگري باشند، ما نمي توانيم تحمل بكنيم . ايشان بايد اول ببينند اين مدارس چه بوده ؛بفرستند اشخاص را مشاهده كنند كه اين مدارس چه وضعي داشته است كه دولت مانتوانسته تحمل كند. و البته اين با دولت است ، لكن آنچه كه من به شما مي گويم كه به آقاي پاپ بگوييد اين است كه شما رويه خودتان را كه روحاني هستيد عوض كنيد، و بامظلومين و با اشخاصي كه زير چكمه امريكا دارند از بين مي روند، و با اين دختر وپسرهاي جوان ما كه الان در حبسهاي امريكا به سر مي برند، و آنها را از يك حبسي به حبس ديگر، و اخيرا در يك سلولهاي منفرد آنها را حبسي كرده اند، بپرسند چرا اين كارشده است . چرا گوشمان نمي شنود يكوقت از آقاي پاپ كه طرفداري مظلوميني كه مال ايران هست ، يا افرادي كه در خود مملكت امريكا هست و تحت ظلم و شكنجه هستند،يك بازخواستي نمي كند؟ شما از قول من به ايشان سلام برسانيد و بگوييد كه اين رويه راطرد بكنيد. شما طرفدار مظلوم باشيد. شما طرفدار باشيد از اشخاصي كه چپاول شده اند،مظلومند، زير چكمه هستند. شما از اين جوانها و دخترها و پسرهاي ما كه الان در زيرچكمه دژخيمان امريكا هستند طرفداري كنيد. به اين اشخاصي كه اظهار تبعيت از شمامي كنند دستور بدهيد كه اينها را رها كنند. ما نمي توانيم ديگر زير بار امريكا برويم .امريكا اگر تمام افراد ما را هم از بين ببرد، ديگر نمي تواند در اينجا بيايد منافع خودش راجبران كند و منافع خودش را تامين كند و ملت ما را به ستم و زور در تحت شكنجه واختناق قرار بدهد. امريكا بايد اين را بداند كه ديگر گذشته است از اينكه او خيال بكند كه مي تواند باز در ايران با اين شيطنتها برگردد، و آقاي پاپ هم سفارش كند به اين امريكا كه نكنند اينطور با بشر، اينطور دژخيمي نكنند با بشر، اينطور ظلم نكنند به بشر. بشراشخاصي هستند كه عبادالله هستند، بندگان خدا هستند، با بندگان خدا اينطور نكنند،اينقدر ظلم نكنند، اينقدر ستم نكنند. من اميدوارم كه آقاي پاپ به وظيفه ديني خودشان به وظيفه مسيحيت خودشان عمل كنند، و اين كارهايي كه دژخيمان امريكا مي كنند وپليس امريكا مي كنند جلوگيري كنند. و ما در مقابل امريكا ايستاده ايم تا آخر، و نخواهيم گذاشت امريكا باز برگردد، يا آن اشخاصي كه تبع او هستند برگردند. و ملت ما تا آخرنفس براي دفاع از حق حاضر است و تحت بار ظلم نخواهد رفت .
والسلام علي من اتبع الهدي
پانویس :
1- پاپ ژان پل دوم ، رهبر كاتوليكهاي جهان .بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,546,676