خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - افشاي سياست دين زدايي رژيم شاه

عنوان : افشاي سياست دين زدايي رژيم شاه
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 8 تير 1343
تاریخ قمری : 18 صفر 1384
جلد : 1

متن :
"امروز روزي نيست كه در خانه نشست و دعا خواند؛ روز مبارزه است . روزي است كه دشمن به دين حمله مي كند و ما بايد در مقابل بايستيم ؛ و من تا آخرين قطره خونم مي ايستم ؛ و شما هم بايد به همه بگوييد و در منابر به مردم برسانيد كه خطر، دين را تهديدمي كند. اگر ما كاري به دولتيها نداشته باشيم ، آنها كار دارند. چنانكه من در آخرين جلسه ملاقات دكتر صدر(2)، وزير كشور، گفتم : "ما كاري به شما نداريم ؛ مشروط بر آنكه شماهم كاري به دين ما نداشته باشيد. " ولي نه ؛ اينها كار دارند، منتها كم كم ، امروز بهاييت رادر ادارات راه مي دهند، و با يهوديها ارتباط برقرار مي كنند؛ و فردا مي گويند اصلا دين بايد از قانون الغا شود.
خطر به قدري زياد است كه هركس درك كند، نمي تواند راحت بنشيند؛ و علت اينكه اگر بعضي ساكت بوده اند، مطلب را نفهميدند. چنانكه آقاي حكيم (3) را نگذاشتند مطلب را درك كند، و ساكت بود. را نمي خواستند؛ اما مايل بودند كه مرجع تقليد، در نجف باشد كه مزاحم كارشان نباشد؛ولي نشد. از گرفتن من سودي نبردند؛ چنانكه آقاي پاكروان (4) گفته بود".
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,522,791