خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - تاكيد بر مجازات عاملان جنايت سينما ركس آبادان

عنوان : تاكيد بر مجازات عاملان جنايت سينما ركس آبادان
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 11 مهر 1358
تاریخ قمری : 11 ذي القعده 1399
جلد : 10

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
[در آغاز يكي از بستگان شهداي سينما ركس آبادان با ارائه مداركي مطالبي به عرض معظم له مي رساند. ]
اينها باشد، پيش خودتان باشد. شما اصل آنها را مي دانيد. دليل بر اينكه آنها اين كار راكردند داريد؟
[يكي از حضار: آره من الان خدمتتان عرض مي كنم . ]
- نه پيش من ، من كه دادستان نيستم ، نه . به آقاي دادستان كل ، آقاي قدوسي (1) مراجعه مي كنيد. و شما ممكن است كه پيش ايشان برويد و مسائل را به ايشان بگوييد، ايشان آدم صحيحي است ، يك آدم فعالي است ؛ قاطعي است . اگر چنانچه دليل در كار باشد كه اين اشخاصي كه الان هستند، در كارها دخالت داشتند، در اين امر را ايشان رسيدگي خواهدكرد. و من هم مي گويم به ايشان كه رسيدگي كنند؛ مي گويم ديگر آقاي قدوسي اقدام بكنند. من مي گويم اقدام بكنند. اگر چنانچه دليل در كار هست ، همه را ارائه بدهيد.ان شاءالله رسيدگي مي شود.
[يكي از حضار: پس ، امام به ما گفتيد كه خدمت آقاي قدوسي برويم . ]
بله .
[يكي از حضار: البته آقاي قدوسي هم كاملا در جريان هستند. ما به وسيله نامه خدمتشان فرستاديم .حتي نماينده ما هم رفته پيشش باز هم . ]امام : نه خوب ، شما برويد آن افرادي كه مي گوييد كه آنها در اين كار دخالت داشتندمعرفي كنيد. ادله اي هم كه داريد ارائه بدهيد، تا ايشان بخواهند رسيدگي بكنند، اسامي تنها كه نمي شود. دادستان وقتي مي تواند احضار كند كه دليل همراه [اسم ] باشد. فقط اسم ببريد فايده ندارد. با دليل ببريد پيش آقاي قدوسي ، و بگوييد كه اينها را بخواهند. من هم مي گويم سفارش كنند ان شاءالله .
[يكي از حضار: اين پرونده اهواز است . الان اين پرونده آبادان . بيايد علني باشد دادگاه كه خانواده هاي بازماندگان شركت كنند. ]
تمام اينها كه مي گوييد به آقاي قدوسي بگوييد. من هم به ايشان سفارش مي گويم بكنند كه رسيدگي كنند.
[يكي ديگر از حضار: ما مخصوصا امام مي خواهيم اين پرونده علني محاكمه بشود. چون خيلي از ضدانقلابها هستند، زماني كه ما فرياد مي زديم اين كار "رزمي (2)" و دار و دسته اش هست ، اين ضدانقلابها. . . . ]
امام : آخر يك مسئله ضد انقلاب است ، يك مسئله قضيه سينما است . . . . ضد انقلابها،مسئله ديگري است . [در آن ] قضيه اي كه مربوط به سينماست و سوزاندن مردم اين مسئله بايد افرادي كه شماها اعتقادتان است كه اينها دخالت داشته اند در اين امر معرفي كنيد. و دليلي هم كه براي اين امر شما داريد ارائه بدهيد، تعقيب مي شود. مسئله ضدانقلاب بودن ، سرتاسر ايران ضد انقلاب زيادند! اما قضيه شما يك قضيه ديگر است ، ومطالبتان را بگوييد، و ايشان پرونده را ممكن است بخواهند تهران ، آن جا رسيدگي كنند؛و افراد هم بخواهند تهران ، درست كنند مسئله را.
[يكي از حضار: اين حرف كه من گفتم ضد انقلاب ، چون مردم مي گويند چرا تا حالا دولت به اين پرونده رسيدگي نكرده . و مي خواهند كه نظر ما نسبت به دولت برگردد. ما اولين كساني بوديم كه توخاكستان ، تو خيابان ، فرياد زديم . همان طور كه "رزمي " و معاونش گفتند برويد از آنهايي كه عزيزانتانرا آتش زدند - كه من شرم مي كنم اسم بيارم ، چون مي دانيم نيستند - برويد بچه هايتان را از آنهابخواهيد. و الا نه مردمي هستند، كه من مي گويم ضد انقلاب اند، به ما اين را مي گويند شما كه فريادمي زنيد كار رزمي و دار و دسته اش است . ]
امام : ضد انقلابي را كنار بگذاريد خانم ! مسئله را مخلوط به هم نكنيد. قضيه ضدانقلاب . . . .
[ دست اندركارند امام ! آنها هم دست اندركارند. ]
امام : كساني كه در مسئله سينما دخالت داشته اند، يا آمر بوده اند، يا محرك بوده اند،آنها را شما اسماشان را بنويسيد، و به آقاي قدوسي ارائه بدهيد؛ با ادله اي كه داريد. من هم به ايشان سفارش مي كنم كه تعقيب كنند.
[يكي ديگر از حضار: بيشتر زمينه را كه ما مي گوييم براي اينها تهيه شده همان الان را كد ماندن پرونده است كه زمينه براي اينها آماده شد كه مردم را تحريك كنند. ]
امام : ايشان از، از ركود درمي آورد پرونده را. شما به ايشان مراجعه كنيد. من مي گويم رسيدگي كنند.
[ يكي از حضار: امام اين مادري هست كه شوهر و چهار فرزند برادرش را از دست داده . ]
امام : اين مسئله ، مسئله سينما يك مسئله اي بود كه ما نجف بوديم ، و من از اولي كه قضيه سينما را شنيدم حدسم اين بود كه عمال خود شاه اين كار را كردند. و اعلام هم كردم اين مطلب را. و بعد هم معلوم شد همين طورها بوده است ، و موجب تاثر همه ملت و ما، خصوصا تاثر من راجع به اين فاجعه بود، يك فاجعه عظيمي براي ملت ما بود. و من تسليت مي گويم به همه بازماندگان آنها، به مادرها، به برادرها، تسليت مي گويم . وخداوند آنها را رحمت كند.
[يكي از بانوان حاضر: امام سرپرستم بوده . ]
امام : [خدا] به شما صبر عنايت كند و ان شاءالله شما اگر بخواهيد كه تعقيب كنيد، من به آقاي قدوسي دستور مي دهم كه در اين امر دخالت كنند، و با قاطعيت تعقيب كند اينمطلب را.
اگر جنايات ثابت است . . . اشخاصي ، بايد البته جبران بشود؛ بايد تاديب بشوند. يا اگرچنانچه واقعا دست كار بوده اند، اعدام بشوند.
ان شاءالله خداوند همه تان را تاييد كند. موفق باشيد.
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,672,689