خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - مشكل دول اسلامي ، عدم تفاهم بين دولت و ملت

عنوان : مشكل دول اسلامي ، عدم تفاهم بين دولت و ملت
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 6 مرداد 1358
تاریخ قمری : 3 رمضان 1399
جلد : 9

متن :
بسم الله الرحمن الرحيم
ما مي خواهيم با همه دولتها - چه اسلامي و چه غير اسلامي - با حفظ احترام متقابل روابط دوستانه داشته باشيم . ممالك اسلامي با اين مخازن كه دارند، اگر آنطور كه خداوند فرموده است ، نسبت به يكديگر اخوت داشته باشند، نه در اقتصاد به كسي احتياج دارند و نه در فرهنگ و ساير جهات .
شما ديديد كه ملت ما با اينكه از نظر تجهيزات نظامي هيچ نداشت ولي چون به قدرت اسلامي متكي بود، هيچ نيرويي نتوانست جلوي او را بگيرد. از اين رو اگر تمام مسلمين با هم متحد شوند، قدرتي خواهند بود كه هيچ قدرتي در مقابل آنها نمي تواندايستادگي كند.
همه دولتها درد را مي دانند ولي توجه به درمان آن ندارند. همه مي دانند كه چون اتحاد نيست ، در نتيجه ، چپاولگريها و غارتگريها به وجود مي آيد ولي در مقام عمل نيستند كه اختلافهاي دولتهاي اسلامي را برطرف كنند.
يكي از موجبات [ضعف ] دول اسلامي اين است كه تفاهم بين دولتها و ملت نيست .دولت خود را از مردم جدا كرده و مردم هم به دولت بدبين شده اند؛ و در نتيجه اگردولتي مشكل اقتصادي داشته باشد، ملت در حل آن هيچ گونه همكاري نمي نمايد. اگردولتها با ملت خود به درستي رفتار كنند، براي هيچ يك از آنها مشكلي به وجودنمي آيد.
[امام خميني در خاتمه براي پيشرفت و ترقي ملت و كشور مسلمان پاكستان آرزوي موفقيت و پيروزيكردند و درباره سفر هوا كوفنگ به ايران فرمودند]
ملت ايران گرچه احساس تلخي از اين سفر دارد؛ زيرا در حالي كه جوانان ما در خون خود غوطه مي خوردند آنها از روي اين جوانان گذشتند، با اين حال چون ما ملت ايران تابع اسلام هستيم ، گذشت را از هر چيز بهتر مي دانيم .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,977,947,390