خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - رسالت مبلغان ديني

عنوان : رسالت مبلغان ديني
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 28 فروردين 1343
تاریخ قمری : 4 ذي الحجه 1383
مکان : تهران
جلد : 1

متن :
روش تبليغ ، وظيفه مبلغ
فعلا كاري با آنها نداشته باشيد. شما هر چه مي توانيد جوانان را به مسجد دعوت كنيد.جريان دين اسلام را به آنها تلقين نماييد. كم كم حساب بهاييها را هم در اين مملكت خواهيم رسيد. تمام كارهايي كه خلاف قرآن است در اين مملكت جعفري ، ما همه رابرطرف خواهيم نمود به فضل خداوند متعال . شما علماي هر شهرستان بايد توجه داشته باشيد، چه نحوه بايد به راه تبليغ وارد شد تا بتوانيم استفاده نماييم . بايد به مردم رسانيد كه رسول اكرم با پاي پياده مي رفت براي امر تبليغ ؛ حكم خداوند را به مردم مي رسانيد. مابايد فعاليت نماييم براي دين مقدس اسلام . تمام مردم وظيفه دارند براي امر دين كوشش نمايند . . . (2)باشد. از بالاي دار هم نبايد ترسي داشته باشد. آنهايي كه در بندرعباس تبعيد هستند، وآنهايي كه كشته شده اند، مگر باك از كشته شدن داشتند؟ در موقع چشم بستن ، آنهاداشتند مي خنديدند و سر به سوي خدا بلند مي كردند. آن نحوه بايد مبارزه كرد.
بهترين راه تبليغ
بهترين راه تبليغ اين است كه من در اول گفتم . بايد مطلب را به مردم رسانيد. خداشاهد است من خميني از هيچ چيز واهمه ندارم ؛ حرفهاي خود را هم مي گويم . خودشان هم مي دانند حق با مراجع تقليد است . كوشش روحانيت از روي قانون قرآن است وحرفهايشان منطقي است . در اين مدت مبارزه خود، كه هنوز هم ادامه دارد، هيچ تغييرنكردم ؛ ولي گاهي براي دين غصه مي خورم كه چرا بايد در مملكت جعفري ما اين نحوه كارهاي خلاف قرآن عملي شود. پريشب شام منزل آيت الله نجفي بودم . آقاي شريعتمداري هم بود. گفتم : مراجع تقليد قبلي مسئول هستند؛ اگر حقيقت امر الهي رانگوييد و براي دين دفاع نكنيد. بايد همه ما دست به هم داده تا قوانيني كه وضع شده منحل نماييم . خودشان هم اطلاع دارند، تا اين قوانين منحل نشود، علما دست بردارنيستند. تمام كشور[هاي ] خارج ، مطلب روحانيت را فهميده اند كه هيات حاكمه دارد باعلماي شيعه چه مي كند. زندانها مي برد، تبعيد مي كند. گوش به حرف علما نمي دهند. . . (3)
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,097,900