خدمات تلفن همراه

صحیفه امام خمینی ره - بيانات - بيان قوانين و احكام اسلامي

عنوان : بيان قوانين و احكام اسلامي
نوع : بيانات
تاریخ شمسی : 10 آبان 1357
تاریخ قمری : 29 ذي القعده 1398
جلد : 4

متن :
[حضرت آيت الله العظمي خميني رهبر ملي و مذهبي ايران در مصاحبه با روزنامه مذهبي "لاكروا" كه به عنوان ارگان مسيحيان چپ "يوميه مسيحي چپ " شهرت دارد، فرمودند: ]
قوانين اسلام ، قوانين پيشاهنگ و پيشرو هستند. ما مبارزه مي كنيم زيرا رژيم كنوني ايران و آنها كه اين رژيم را به ملت تحميل كرده اند، مي خواهند ارزشهاي انساني وفرهنگي و مذهبي ما را نابود كنند.
[در اين مصاحبه كه توسط يك خبرنگار كشيش به عمل آمد، آيت الله العظمي خميني در موردايدئولوژي اسلام فرمودند: ]
اسلام به اين منظور به وجود آمد كه به انسان ، ابعاد واقعي و شان انساني اعطا كند؛يعني انسان را از نظر زندگي اجتماعي ، شخصي و سياسي تحول بخشد و به غناي روحي انسان ياري دهد. اسلام قادر به ايجاد چنين تحولي هست . قوانين اسلام به نيازهاي انسان پاسخ مي گويد؛ اين قوانين بسيار صريح و روشن هستند. اسلام روش و رفتار هر فرد را دربرابر جامعه ، طي قوانين خاصي مدون و تنظيم كرده است . اسلام چگونگي سياست جامعه را در رابطه با اقليتهاي مذهبي ، مشخص ساخته است . از اين نظر قوانين اسلام واقعاپيشرو و پيشاهنگ هستند. اگر قوانين اقتصادي اسلام اجرا شود، مملكت يك اقتصادمترقي خواهد داشت .
يكي از بنيادهاي اسلام ، آزادي است . انسان واقعي ملت مسلمان ، فطرتا يك انسان آزاد شده است . رژيم كنوني ايران مي خواهد و مي كوشد و تاكنون كوشيده است كه اين بنيادهاي مترقي را درهم بشكند. بنياد ديگر اسلام ، اصل استقلال ملي است . قوانين اسلامتصريح دارند كه هيچ ملتي و هيچ شخصي حق مداخله در امور كشور ما را ندارد اما رژيم اين استقلال را از ما گرفته و بر باد داده است . رژيم مي خواهد مساجد ما را كنترل كند،دانشگاههاي مذهبي و مدارس اسلامي را به ميل خود در آورد؛ رژيم مي خواهددانشگاههاي علمي و امروزي كشور را در وضع عقب مانده نگه دارد؛ زيرا نمي خواهد ونمي تواند تحمل كند كه در برابر خود، پزشكان ، مهندسان ، تكنسينها و افراد سياسي لايق ،مستقل و منور داشته باشد. اين رژيم كه با آن مبارزه مي كنيم ، كوشيده است كه همه اين سنتها و بنيادهاي اسلام را نابود كند و به همين دليل ملت ايران به طور يكپارچه به ضديت با رژيم پرداخته است .
پانویس :
بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,982,112,423