خدمات تلفن همراه

    مناسبت ها - شمسی - 28 شهریور - امضای قرارداد شرکت نفت ایران با کنسرسیوم بین ‌المللی نفت (1333 ش)

28 شهریور

امضای قرارداد شرکت نفت ایران با کنسرسیوم بین ‌المللی نفت (1333 ش)


پس از کودتای 28 مرداد 1332، آمریکا و انگلیس توانستند بر نفت ایران سیطره یابند.
سپهبد زاهدی، عامل کودتا و نخست وزیر وقت کوشید با تامین نظر دول استعماری، حکومت خود و سلطنت شاه را مستحکم سازد.

وی با زیر پا گذاشتن آرمان‌های نهضت ملی شدن صنعت نفت، قرارداد نفت ایران و کُنسرسیوم بین‌المللی نفت شامل 51 ماده و دو ضمیمه مربوط به غرامت شرکت نفت انگلیس و مالیات بردرآمد، را با ماموریت علی امینی و سهام‌السلطنه بیات به امضا رساند.
این قرارداد در 29 مهر 1333 ش با 113 رأی موافق از 120 رأی مأخوذه در مجلس دوره هجدهم تصویب شد و دوره سلطه کنسرسیوم بر نفت ایران آغاز گردید.
در این میان اعتراض و مخالفت مردم و بزرگانی همچون آیت‌الله کاشانی راه به جایی نبرد و بیگانگان، سال‌ها به چپاول منابع عظیم خدادادی این مرز و بوم ادامه دادند.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,024,719,882