خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - میلادی - 25 اکتبر - آغاز انقلاب اکتبر روسیه (1917م)

25 اکتبر

آغاز انقلاب اکتبر روسیه (1917م)

در حالی که جنگ جهانی اول به شدت ادامه داشت، ضعف رژیم تزاری در برابر دشمنان خارجی و نیز استبداد داخلی باعث نارضایتی مردم شده بود.
در 15 مارس 1917، تزار نیکلای دوم، از پادشاهی روسیه استعفا کرد و کرنْسکی، دولت موقت را تشکیل داد.
در این هنگام، بلشویک‌ها با شعار «صلح، نان و تقسیم زمین» افکار عمومی را به خود جلب کردند و با یک شورش مسلحانه در بامداد هفتم نوامبر 1917م، انقلاب بلشویکی را آغاز کردند.
گاردهای سرخ، مراکز حساس دولتی را اشغال و مقر دولت را محاصره کردند.

با سقوط دولت، لنین رهبری عملیات را در دست گرفت و طی نطقی، حکومت بلشویکی خود را حکومت شوراها یا حکومت شوروی خواند و چنین وانمود کرد که هدف از این شورش مسلحانه، تفویض اختیارات حکومت به شوراها است.
لنین نام دولت خود را «شورای کمیسرهای خلق» گذاشت و وزیران خود را که کمیسر خلق نام داشتند، در فردای آن روز معرفی کرد.
وی پس از کسب قدرت با آلمان صلح کرد و سپس به سرکوب هواداران تزار پرداخت.
پیروزی لنین سرآغاز یک رژیم دیکتاتوری 74 ساله شد که محرک بسیاری از جنگ‌ها، در جهان گردید.
این رژیم در سال 1991 فروپاشید.لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,030,182,660