خدمات تلفن همراه

مناسبت ها - قمری - 20 ربیع الاول - خلافت متّقى عباسى (329 ق)

20 ربیع الاول

خلافت متّقى عباسى (329 ق)

پس از آن که راضی‌ عباسی‌ در نیمه ربیع الاول سال 329 قمری‌ (1) وفات یافت، "بجکم" که از امیران قدرتمند سپاه وی‌ بود و در واسط به سر می‌‌برد، نامه‌ای‌ نوشت و به کاتب خود "ابوعبدالله کوفی‌" سپرد، تا در بغداد، اصحاب دواوین، قضات، علویان، عباسیان و بزرگان شهر را در نزد وزیر " ابوالقاسم سلیمان بن حسن" گرد آورده و درباره خلیفه بعدی‌ به مشورت بپردازند.
پس از تشکیل جلسه و گفت و گوی‌ حاضران، همگی‌ به "ابراهیم بن مقتدر عباسی‌" ، برادر راضی‌ عباسی‌، رأی‌ داده و وی‌ را شایسته خلافت دانستند.
سپس وی‌ را حاضر ساخته و با وی‌ بیعت نمودند و یکایک القاب حکومتی‌ را بر وی‌ عرضه داشتند و وی‌، لقب " المتّقی‌ للّه" را برای‌ خویش پسندید.
گرچه راضی‌ باللّه عباسی‌، پیش از مرگ خویش از بجکم خواسته بود، که فرزند کوچک وی‌، به نام ابوالفضل را به جانشینی‌ پدر برگزیند، ولی‌ بجکم آن را نپذیرفت و رأی‌ بزرگان در جلسه را تأیید نمود و با متقی‌ للّه بیعت کرد.
آغاز خلافت متّقی‌ للّه، بنا به روایت ابن اثیر در 20 ربیع الاول و بنا به قول ابن خلدون در آخر ربیع الاول سال 329 قمری‌ واقع گردید.
(2) 1- تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 635؛ البدایة و النهایة، ج 11، ص 222 و ص 324 2- البدایة و النهایة، ج 11، ص 224؛ تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 635


لیست مناسبت ها مناسبت بعد مناسبت قبل بزرگتر کوچکتر 

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,978,434,158